نویسنده = اکبریان، رضا
1. بررسی و نقد نظریه حذف‌گرایی ماده‌باور

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 19-42

فخرالسادات موسوی کریمی؛ سعید موسوی کریمی؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی‌مهر