نویسنده = مرزیان، معصومه
1. معرفت‌شناختی قرآنی عرفانی مقام تأله

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 107-125

محمدحسین بیات؛ معصومه مرزیان