علمی و پژوهشی
سکوت عقلی
1. سکوت عقلی

امیر دیوانی

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، صفحه 3-20

چکیده
  از بحث‌های فلسفی مورد اهتمام در فلسفة اسلامی و فلسفة غرب مشخص کردن مرزهای شناخت عقل انسانی از واقع است. به تبع مرزهای وجودی عقل در شناخت، مرزهای سخن و گفتار عقل در مقام اخبار از واقع به میان می‌آید. در ...  بیشتر
علمی و پژوهشی
باور دینی و شناخت افلاطونی
2. باور دینی و شناخت افلاطونی

مسعود موسوی کریمی

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، صفحه 21-36

چکیده
  در جستجوی بهترین راه ممکن برای آزمون و تأیید باورهای دینی، نخست نسبت شناخت افلاطونی با شناخت‌های عقلی و تجربی‌تبیین شده است. سپس نشان داده شده است که چگونه از آموزه‌های افلاطونی برای تبیین پدیده‌ها ...  بیشتر
علمی و پژوهشی
اصول وجودـ معرفت‌شناختی محاورات اولیه افلاطون
3. اصول وجودـ معرفت‌شناختی محاورات اولیه افلاطون

محمدباقر قمی

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، صفحه 37-54

چکیده
  در این جستار برآنیم اصول وجود‌شناختی و معرفت‌شناختی افلاطون در محاورات اولیه و به خصوص لاخس، خارمیدس، اوثیفرون، اوتیدموس و هیپیاس بزرگ را بر مبنای سه عنصر آنچه «دور سقراطی» می‌نامیم یعنی پرسش ...  بیشتر
علمی و پژوهشی
تخیل در فلسفۀ اسپینوزا
4. تخیل در فلسفۀ اسپینوزا

فاطمه بختیاری

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، صفحه 55-72

چکیده
  نظر رایج دربارۀ اسپینوزا آن است که او فیلسوف عقل‌گرایی است که تخیل را پایین‌ترین مرتبۀ معرفت دانسته و جایگاهی درخور التفات برای تخیل قائل نبوده است. این مقاله با تحلیل دو محصول مهم تخیل اسپینوزا، یعنی ...  بیشتر
علمی و پژوهشی
بررسی و تحلیل شیوه‌های تفکر در فلسفه ویکو و نقدهای وی بر دکارت از این منظر
5. بررسی و تحلیل شیوه‌های تفکر در فلسفه ویکو و نقدهای وی بر دکارت از این منظر

حسین زمانیها

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، صفحه 73-88

چکیده
  از نظر ویکو روش تفکر دکارتی مبتنی بر تجزیه و تحلیل مفاهیم و غایت آن نیز رسیدن به یقین است که این یقین نیز تنها در پرتو وضوح و تمایز حاصل می‌شود. از آنجا که از نظر دکارت در مطالعه تاریخ و فرهنگ نمی‌توان ...  بیشتر
علمی و پژوهشی
کواین علیه دکارت: خوانش معرفت‌شناسی کل‌گرا و طبیعی‌شده در بافت نقد سنت دکارتی
6. کواین علیه دکارت: خوانش معرفت‌شناسی کل‌گرا و طبیعی‌شده در بافت نقد سنت دکارتی

حسین شقاقی

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، صفحه 89-112

چکیده
  کواین از تجربه‌گرایانی است که منتقد تجربه‌گرایان پیش از خود است. در این مقاله نشان می‌دهیم که کواین در واقع منتقد سنت معرفت‌شناسی‌ای است که دکارت مؤسس آن است و تجربه‌گرایانی که کواین منتقد آنان است ...  بیشتر
علمی و پژوهشی
متافیزیک ینای هگل
7. متافیزیک ینای هگل

محمد مهدی اردبیلی؛ محمد اصغری

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، صفحه 113-132

چکیده
  عمدتاً پدیدارشناسی روح را اولین اثر هگل می‌دانند که در آن برای نخستین بار رویکرد دیالکتیکی خاص وی تبیین شده ‌است. اما معمولاً فراموش می‌شود که پدیدارشناسی روح، نه اثری مستقل، بلکه نتیجۀ فلسفه‌ورزی‌های ...  بیشتر
علمی و پژوهشی
بررسی کارکرد اخلاقی صورت داستانی در رسائل مشرقی ابن‌سینا
8. بررسی کارکرد اخلاقی صورت داستانی در رسائل مشرقی ابن‌سینا

محمدهانی جعفریان؛ میرسعید موسوی کریمی

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، صفحه 133-144

چکیده
  در رسائل مشرقی ابن‌سینا استفاده از زبان استدلال را کنار نهاده و حکمت خود را به صورت تمثیل و با استفاده از زبان داستانی بیان می‌دارد. مقالۀ حاضر در بررسی دلایل استفادۀ وی از هنر برای طرح مسائل فلسفی، ابتدا ...  بیشتر