دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-152 (ج 2 شماره 1- پیاپی3) 

علمی و پژوهشی

1. سکوت عقلی

صفحه 3-20

امیر دیوانی


7. متافیزیک ینای هگل

صفحه 113-132

محمد مهدی اردبیلی؛ محمد اصغری