دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-198 (جلد 1 شماره 1 پیاپی) 
8. بررسی برهان صدیقین ابن سینا

صفحه 139-164

عباس قربانی؛ فهیمه نیکخواه