دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-116 

علمی و پژوهشی

4. نسبت میـان بودن و داشتـن در فلسفه گابریل مارسل

صفحه 61-78

عبدالکریم محمدی؛ شهلا اسلامی