مقاله پژوهشی
گونه‌شناسی ارتباط دین و سیاست در اندیشه سیاسی شیعه
1. گونه‌شناسی ارتباط دین و سیاست در اندیشه سیاسی شیعه

سید صادق حقیقت

دوره 0، شماره 7 ، پاییز و زمستان 1383، صفحه 5-32

چکیده
  هدف مقاله حاضر دو امر است: طبقه بندی نظریه­های مربوط به ارتباط دین و سیاست (و هم­چنین نهادهای آن دو) و تبیین چرایی هر نظریه با رجوع به مبانی نظری آنها. این مقاله بر اساس گونه­شناسی خاصی  بین ارتباط ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مردم سالاری در آرای شیخ محمد مهدی شمس الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسة آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)
2. مردم سالاری در آرای شیخ محمد مهدی شمس الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسة آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)

علی اکبر کمالی اردکانی؛ محسن کدیور

دوره 0، شماره 7 ، پاییز و زمستان 1383، صفحه 5-32

چکیده
  در اندیشة سیاسی اندیشمندان معاصر شیعه سه جریان دیده می شود: اول اندیشمندانی که به­طور کلی در زمان غیبت در حوزة عمومی قائل به وظیفه­ای خاص برای مؤمنان نیستند و دخالت فقها در این حوزه را به امور حسبیه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تحلیلی نسبت عرفان و سیاست (مورد پژوهشی اندیشة سیاسی امام ‌خمینی)
3. بررسی تحلیلی نسبت عرفان و سیاست (مورد پژوهشی اندیشة سیاسی امام ‌خمینی)

محمد مهدی مجاهدی

دوره 0، شماره 7 ، پاییز و زمستان 1383، صفحه 33-60

چکیده
  در این مقاله, که با رویکردی تحلیلی (analytic)  نوشته شده است، نسبت منطقی ـ تحلیلی معرفت عرفانی و معرفت سیاسی بررسی گردیده و از همین منظر مدعای پاره‌ای از نویسندگان دربارة نسبت مستقیم آرای عرفانی امام‌خمینی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ریشه‏های فلسفی آنارشیسم آنارشیسم پنهان در مکتب‌های رقیب
4. ریشه‏های فلسفی آنارشیسم آنارشیسم پنهان در مکتب‌های رقیب

مرتضی مردیها

دوره 0، شماره 7 ، پاییز و زمستان 1383، صفحه 83-106

چکیده
  هابز و لاک دو تن از مؤسسان فلسفه مدرن هستند. البته این دو بیشتر به عنوان فیلسوف سیاسی نامبردارند، اما هم کتاب «لویاتان» هابز و هم کتاب «رساله درباره فهم بشری» لاک از مهم‏ترین کتاب­های شناخت­شناسی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تأثیرات فلسفة کلاسیک آلمان و انقلاب فرانسه بر یکدیگر
5. تأثیرات فلسفة کلاسیک آلمان و انقلاب فرانسه بر یکدیگر

مجید ابوالقاسم‌زاده؛ محمد رضا بهشتی

دوره 0، شماره 7 ، پاییز و زمستان 1383، صفحه 107-126

چکیده
  وقایعی که هم­زمان رخ می‎دهند، می‎توانند از منشأ و عاملی واحد برخوردار باشند. انقلاب عینی فرانسه و انقلاب ذهنی فلسفة کلاسیک آلمان, که دو رویداد مهم سیاسی و فلسفی غرب محسوب می‎شوند، با یکدیگر تداخل ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
به رسمیت شناختن تفاوت‏های فرهنگی در عرصه عمومی جامعه: بررسی و نقد نظریه چارلز تیلور
6. به رسمیت شناختن تفاوت‏های فرهنگی در عرصه عمومی جامعه: بررسی و نقد نظریه چارلز تیلور

سید محمد علی تقوی

دوره 0، شماره 7 ، پاییز و زمستان 1383، صفحه 127-152

چکیده
  با افزایش روز افزون تنوع فرهنگی در جامعه­های غربی، بسیاری از فیلسوفان سیاسی به بررسی اهمیت فرهنگ و تفاوت‏های فرهنگی در عرصه سیاست پرداخته­اند. از این جمله است: چارلز تیلور فیلسوف جامعه­گرای کانادایی، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
آموزة مالکیت مشاع و مردم‌سالاری
7. آموزة مالکیت مشاع و مردم‌سالاری

سید علی میرموسوی

دوره 0، شماره 7 ، پاییز و زمستان 1383، صفحه 153-178

چکیده
  بررسی و سنجش ظرفیت و امکانات آموزة مالکیت مشاع برای حل دشوارة مشروعیت و معضلات مربوط به رابطة فرد و دولت و در نهایت, توجیه مردم­سالاری هدف اصلی این نوشتار است. در این راستا نخست به دشوراة مشروعیت اشاره ...  بیشتر