مجله علمی و پژوهشی «هستی و شناخت» (EK) - اهداف و چشم انداز