اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر آندره سمیرنوف رئیس دپارتمان فلسفه دنیای اسلام، موسسه فلسفه، آکادمی علوم روسیه، مسکو، روسیه.

فلسفه