مدیر مسئول


دکتر محمدرضا یوسفی شیخ رباط دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه مفید، قم، ایران

علوم اقتصادی