مدیر مسئول


دکتر محمدرضا یوسفی شیخ رباط دانشیار دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید، قم، ایران.

علوم اقتصادی