مجله علمی و پژوهشی «هستی و شناخت» (EK) - پرسش‌های متداول