دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-152 (جلد 2 ، شماره 2 ) 
7. استنتاج بهترین تبیین و «ایراد گروه بد»

صفحه 111-130

سیدمحمد مهدی اعتمادالاسلامی؛ میرسعید موسوی کریمی