دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-132 
2. بررسی و نقد نظریه حذف‌گرایی ماده‌باور

صفحه 19-42

فخرالسادات موسوی کریمی؛ سعید موسوی کریمی؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی‌مهر