جوهر الهی از منظر اسپینوزا
جوهر الهی از منظر اسپینوزا

صالح حسن زاده

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 49-74

https://doi.org/10.22096/ek.2020.43898.1012

چکیده
  مبنای آرای فلسفی اسپینوزا جوهر یگانه است. تبیین موجودات متکثر تنها با مراجعه به‌جوهر نامتناهی، که اسپینوزا آن را «خداوند یا طبیعت» نامیده است، ممکن می‌گردد. به‌عقیده اسپینوزا اشیاء متناهی ضرورتاً ...  بیشتر
سیر و تطور مفهوم خدا در فلسفه غرب از نظر سه فیلسوف دکارتی: مالبرانش، لایب نیتس و اسپینوزا
سیر و تطور مفهوم خدا در فلسفه غرب از نظر سه فیلسوف دکارتی: مالبرانش، لایب نیتس و اسپینوزا

صالح حسن زاده؛ حمیدرضا آیت‌اللهی

دوره 0، شماره 12 ، تیر 1386، ، صفحه 87-102

چکیده
  با اصل قرار گرفتنِ «من متفکر» در فلسفة دکارت, «خداوند» از مفهوم «هستم آنکه هستم» تا حد یک اصل فلسفی, تنزل یافت. در نتیجه «صانع طبیعت» به جای خدای معبود, یعنی متعلق ایمان, قرار گرفت. ...  بیشتر