تحلیـل انتقـادی جایگـاه شکاف تبیینی در نظریه چالمرز
تحلیـل انتقـادی جایگـاه شکاف تبیینی در نظریه چالمرز

علی سنایی؛ حمیدرضا آیت‌اللهی

دوره 0، شماره 15 ، دی 1387، ، صفحه 3-24

چکیده
   خاستگاه شکاف تبیینی در دوگانه انگاری خاصیت است و دوگانه انگاری خاصیت نیز با طرح کریپکی با یکی دانستن «واقعیت» و «ظهور» حالت ذهنی شکل می‌گیرد و در ادامه توماس نیگل نیز واقعیت آگاهی را در ...  بیشتر
سیر و تطور مفهوم خدا در فلسفه غرب از نظر سه فیلسوف دکارتی: مالبرانش، لایب نیتس و اسپینوزا
سیر و تطور مفهوم خدا در فلسفه غرب از نظر سه فیلسوف دکارتی: مالبرانش، لایب نیتس و اسپینوزا

صالح حسن زاده؛ حمیدرضا آیت‌اللهی

دوره 0، شماره 12 ، تیر 1386، ، صفحه 87-102

چکیده
  با اصل قرار گرفتنِ «من متفکر» در فلسفة دکارت, «خداوند» از مفهوم «هستم آنکه هستم» تا حد یک اصل فلسفی, تنزل یافت. در نتیجه «صانع طبیعت» به جای خدای معبود, یعنی متعلق ایمان, قرار گرفت. ...  بیشتر