زیبایی هنری و بازنمایی طبیعت (در نظریـه زیبایی‌شناختی تومـاس آکوئیناس)
زیبایی هنری و بازنمایی طبیعت (در نظریـه زیبایی‌شناختی تومـاس آکوئیناس)

محمد شکیبا دل

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 79-96

https://doi.org/10.22096/ek.2016.29680

چکیده
  چکیده توماس آکوئیناس با اقتباس دیدگاه‌های پیشینیان خود، به صورت پراکنده در آثارش به مسئله زیبایی و هنر پرداخته و قصد دارد تا میان ساحت زیبایی متعالی و زیبایی محسوس ارتباطی برقرار کند. وی با بیان تعریف ...  بیشتر