بررسی تطبیقی معرفت‌شناسی فمینیستی و حکمت صدرایی
بررسی تطبیقی معرفت‌شناسی فمینیستی و حکمت صدرایی

مهناز مظفری فر؛ علیرضا حسن پور

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 109-129

چکیده
  فمینیست‌ها معتقدند معرفت زنانه و مردانه متفاوت است. آن‌ها در زمینه معرفت‌شناسی با فردگرایی مخالفت می‌کنند و تأثیر بسزایی برای شرایط اجتماعی و جنسیت در فرایند کسب معرفت قائلند. آنان معتقدند فاعل شناسا ...  بیشتر