معناشناسی فاعلیت خداوند در پرتو رهیافت فلسفی و معرفت دینی
معناشناسی فاعلیت خداوند در پرتو رهیافت فلسفی و معرفت دینی

حجت منگنه چی

دوره 8، شماره 2 ، بهمن 1400، ، صفحه 27-46

https://doi.org/10.22096/ek.2023.541540.1410

چکیده
  رابطة خداوند با جهان و موجودات آن، رابطة ایجادی بوده و او فاعل و خالق نظام امکانی است. در تبیین چگونگی این فاعلیت، میان مشهور متکلمان و فیلسوفان اختلاف‌نظر کلی وجود دارد. در این میان، اختلاف‌نظر دیگری ...  بیشتر
بررسی شماری از پاسخ‏های ایجابی و سلبی به ناسازگاری علم پیشین خداوند و فعل اختیاری انسان
بررسی شماری از پاسخ‏های ایجابی و سلبی به ناسازگاری علم پیشین خداوند و فعل اختیاری انسان

حجت منگنه چی

دوره 7، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 225-248

https://doi.org/10.22096/ek.2021.528430.1348

چکیده
  ذیل مسئلة توحید افعالی، پرسش مهمی وجود دارد و آن اینکه آیا علم پیشین الهی و فعل اختیاری انسان سازگارند؟ اشاعره که علم پیشین و اختیار انسان را ناسازگار می‏دیدند، نتوانستند معنایی برای فاعلیت انسان بیابند ...  بیشتر
بررسی واکنش‌های نظری به بهره‌گیری فیلسوف از متون دین
بررسی واکنش‌های نظری به بهره‌گیری فیلسوف از متون دین

حجت منگنه چی؛ محمد صادق کاملان نجار

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1397، ، صفحه 1-24

چکیده
  فلسفه اولی احکام کلی هستی را به روش عقلی مطالعه می‌کند و به تعبیری هستی‌شناسی عقلی است. از سوی دیگر، با مطالعه‌ای نه‌چندان گسترده و عمیق می‌توان به این حقیقت دست یافت که بخش قابل توجهی از آموزه‌های ...  بیشتر