جایگاه نظریه افعال گفتاری در تبیین سرشت وحی بر مبنای آرای ولترستورف
جایگاه نظریه افعال گفتاری در تبیین سرشت وحی بر مبنای آرای ولترستورف

محرم برهانی؛ محمدحسن صانعی پور؛ محمد حسین مهدوی نژاد؛ مهین رضایی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 169-190

https://doi.org/10.22096/ek.2020.118691.1191

چکیده
  نیکلاس ولترستورف در کتاب تأملاتی فلسفی بر ادعای تکلم خدا مدعی دیدگاهی در باب ماهیت وحی به مثابه «فعل گفتاری» خدا شده است. او با توسل به نظریه فعل گفتاری آستین، مدعی است خدا فراتر از وحی تکلم کرده ...  بیشتر