تبیین و مطالعه انتقادی فرضیه زبان فکر فودور
تبیین و مطالعه انتقادی فرضیه زبان فکر فودور

جعفر مروارید؛ مرتضی سالاری

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 1-30

https://doi.org/10.22096/ek.2020.35994.1005

چکیده
  کارکردگراها مدعی شدند بایستی حالات ذهنی را در قالب نقش-های علّی‌ای (یا نقش‌های کارکردی) معینی تعریف کرد که این حالات در تبین چگونگی رفتار اندامواره در موقعیت‌های مختلف ایفا می‌کنند. جری فودور فیلسوف ...  بیشتر
تحلیـل انتقـادی جایگـاه شکاف تبیینی در نظریه چالمرز
تحلیـل انتقـادی جایگـاه شکاف تبیینی در نظریه چالمرز

علی سنایی؛ حمیدرضا آیت‌اللهی

دوره 0، شماره 15 ، دی 1387، ، صفحه 3-24

چکیده
   خاستگاه شکاف تبیینی در دوگانه انگاری خاصیت است و دوگانه انگاری خاصیت نیز با طرح کریپکی با یکی دانستن «واقعیت» و «ظهور» حالت ذهنی شکل می‌گیرد و در ادامه توماس نیگل نیز واقعیت آگاهی را در ...  بیشتر