برهان نظم و تکلیف مضاعف متکلم در قبال آن
برهان نظم و تکلیف مضاعف متکلم در قبال آن

عبدالرحیم سلیمانی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 75-98

https://doi.org/10.22096/ek.2020.95646.1109

چکیده
  در میان براهین متعددی که برای اثبات وجود خدا اقامه شده، برهان نظم از جهاتی ویژه است. از یک سو اکثریت قاطع دینداران به همین برهان استناد می‌کنند و از سوی دیگر متون دینی، به‌ویژه متون اسلامی، بارها این ...  بیشتر