فلسفۀ سینوی و تفسیر جایگاه «شرّ» در نظام هستی
فلسفۀ سینوی و تفسیر جایگاه «شرّ» در نظام هستی

محمد (جلال الدین) ملکی

دوره 6، شماره 2 ، آذر 1398، ، صفحه 75-96

https://doi.org/10.22096/ek.2019.113509.1171

چکیده
  مباحث مربوط به خیر و شر، یکی از دشوارترین پرسمان‏ها در فلسفه و آیین الاهی است و همۀ ادیان به این مسئله اذعان دارند و از سویی هیچ‌کس وجود آن را رد نکرده است. ازاین‌رو، با نخستین نگاه وجود شر در پیکرۀ نظام ...  بیشتر