بررسی و نقد استدلال‌های دنیل دنت در کتاب از باکتری تا باخ دربارۀ ماهیت آگاهی
بررسی و نقد استدلال‌های دنیل دنت در کتاب از باکتری تا باخ دربارۀ ماهیت آگاهی

محسن خیاط کاشانی؛ میرسعید موسوی‌کریمی

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1399، ، صفحه 41-62

https://doi.org/10.22096/ek.2022.530185.1358

چکیده
  دنیل دنت در کتاب از باکتری تا باخ، دیدگاه خاصی دربارۀ آگاهی ارائه می‌کند. به نظر دنت، آگاهی، در کنار سایر پدیده‌ها، باید به وسیله علوم فیزیکی بررسی شود. برای رسیدن به این منظور، دنت می‌کوشد شکل‌گیری ...  بیشتر
پژوهشی در باب چیستی پدیدارشناسی کربن (مطالعه‌ای تطبیقی با تکیه بر مسائل اساسی پدیدارشناسی)
پژوهشی در باب چیستی پدیدارشناسی کربن (مطالعه‌ای تطبیقی با تکیه بر مسائل اساسی پدیدارشناسی)

سید رحمان مرتضوی

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1397، ، صفحه 43-63

چکیده
  در این گفتار تلاش بر این است که از معبر تلاشی تطبیقی و با در نظر گرفتن نسبت(های) مسائل اساسی پدیدارشناسی کربنی، یعنی «آگاهی»، «هستی»، «زمان» و «پدیدارشناسی به‌مثابه روش»، با سنت ...  بیشتر
بررسی مسئله عینیت در پدیدار‌شناسی هگلی
بررسی مسئله عینیت در پدیدار‌شناسی هگلی

اسماعیل نوشاد؛ محمد مشکات

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 147-160

چکیده
  پدیدار‌شناسی جان، از منظر هگل سیر تطور آگاهی از امر جزئی تا صورت معقول است. سعی هگل بر آن است تا از معضل شناخت‌شناسی سنتی - جدا افتادگی اساسی آگاهی و جهان واقع - گذر کرده و به صورت‌بندی جدیدی برسد. راه ...  بیشتر
تحلیـل انتقـادی جایگـاه شکاف تبیینی در نظریه چالمرز
تحلیـل انتقـادی جایگـاه شکاف تبیینی در نظریه چالمرز

علی سنایی؛ حمیدرضا آیت‌اللهی

دوره 0، شماره 15 ، دی 1387، ، صفحه 3-24

چکیده
   خاستگاه شکاف تبیینی در دوگانه انگاری خاصیت است و دوگانه انگاری خاصیت نیز با طرح کریپکی با یکی دانستن «واقعیت» و «ظهور» حالت ذهنی شکل می‌گیرد و در ادامه توماس نیگل نیز واقعیت آگاهی را در ...  بیشتر