عدل الهی و حق بشری بررسی رابطۀ معنای عدالت خداوند و مسألۀ حق بشر با واکاوی دیدگاه استاد مطهری
عدل الهی و حق بشری بررسی رابطۀ معنای عدالت خداوند و مسألۀ حق بشر با واکاوی دیدگاه استاد مطهری

سید علی اکبر هاشمی کروئی

دوره 8، شماره 2 ، بهمن 1400، ، صفحه 131-150

https://doi.org/10.22096/ek.2023.550234.1432

چکیده
  در این مقاله از طریق پژوهش در چیستی معنای عدل الهی مسئله «حق بشر بر خدا» بررسی شده است. بحث از حق بشر بر خدا لازمة پذیرش عدل به معنای «دادن حق هر کس به وی» به منزله معنای عدل الهی است. پرسش اصلی ...  بیشتر