رویکرد ایمانگرایانه در معرفت شناسی دینی پلانتینگا
رویکرد ایمانگرایانه در معرفت شناسی دینی پلانتینگا

فهیمه خوشنویسان؛ زینب شکیبی؛ سیدعلی علم الهدی؛ جلال پیکانی

دوره 8، شماره 2 ، بهمن 1400، ، صفحه 187-208

https://doi.org/10.22096/ek.2023.1978371.1483

چکیده
  ویتگنشتاین با نگاه زبان‌شناختی به باورهای دینی و کیرکگارد با نگاه متعارض به گزاره‌های دینی جزء ایمان‌گرایان قلمداد می‌شوند. پلانتینگا رویکرد برون‌گرایانه و اعتمادگرایانه دارد. وی در سازوکار رسیدن ...  بیشتر