نسبت دیالکتیک وجودی و ادراک زیبایی در فلسفه افلاطون
نسبت دیالکتیک وجودی و ادراک زیبایی در فلسفه افلاطون

سارا منوچهری مقدم؛ محمدرضا ریخته گران

دوره 8، شماره 2 ، بهمن 1400، ، صفحه 227-246

https://doi.org/10.22096/ek.2023.550286.1431

چکیده
  زیبایی در فلسفة افلاطون به مثابة یک مفهوم بنیادین از جهت خاستگاه، ماهیت، ظهور و نحوة ادراک آن مورد توجه واقع شده است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با ابتنا بر مهم‌ترین رسالات افلاطون در باب زیبایی، ...  بیشتر
زیبایــی و وجــود نزد افلاطون
زیبایــی و وجــود نزد افلاطون

سعید بینای مطلق؛ علیرضا غفاری

دوره 0، شماره 15 ، دی 1387، ، صفحه 109-122

چکیده
  زیباشناسی و هستی‌شناسی نزد افلاطون جدای از یکدیگر نیستند. از این رو لازمه شناخت زیبایی، وجود است و شناخت وجود ضرورتاً به طرح مسئله زیبایی می‌انجامد. لذا زیبایی چه محسوس و چه معقول مبانی متافیزیکی ویا ...  بیشتر