نظریه توصیفات راسل و مشکل جانشینى در متون گرایشهاى قضیه‏اى
نظریه توصیفات راسل و مشکل جانشینى در متون گرایشهاى قضیه‏اى

محمد علی عباسیان چالشتری

دوره 0، شماره 2 ، شهریور 1381، ، صفحه 5-26

چکیده
  هر نظریه معنایی جامعی که متکفل تحلیل و تبیین توصیفات معرفه، مانند «نویسنده بوستان» و «رئیس جمهور ایران»، در جمله های زبان طبیعی است، علاوه بر این که باید بتواند تحلیل معنایی درستی از جمله ...  بیشتر