تحلیـل انتقـادی جایگـاه شکاف تبیینی در نظریه چالمرز
تحلیـل انتقـادی جایگـاه شکاف تبیینی در نظریه چالمرز

علی سنایی؛ حمیدرضا آیت‌اللهی

دوره 0، شماره 15 ، دی 1387، ، صفحه 3-24

چکیده
   خاستگاه شکاف تبیینی در دوگانه انگاری خاصیت است و دوگانه انگاری خاصیت نیز با طرح کریپکی با یکی دانستن «واقعیت» و «ظهور» حالت ذهنی شکل می‌گیرد و در ادامه توماس نیگل نیز واقعیت آگاهی را در ...  بیشتر