مبانـی نظـری الهیات سلبـی
مبانـی نظـری الهیات سلبـی

قاسم کاکایی؛ اشکان بحرانی

دوره 0، شماره 15 ، دی 1387، ، صفحه 123-140

چکیده
  یکی از مهم‌ترین رویکردهای الهیاتی در دورة معاصر، الهیات سلبی است. این رویکرد به‌رغم آنکه امروزه در الهیات جدید، به جد، مورد توجه و اقبال الهیدانان است، در میان مؤلفان داخلی به درستی شناخته نشده است. ...  بیشتر