دفاع از عقلانیت دینداری با تکیه بر زندگی معنادار
دفاع از عقلانیت دینداری با تکیه بر زندگی معنادار

محمد رضا بیات

دوره 7، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 145-164

https://doi.org/10.22096/ek.2021.138565.1276

چکیده
  در این مقاله با ارائه تعریفی از عقلانیت 1)نظری و عملی و 2)عقلانیت ابزاری و غیرابزاری سازوکاری برای دفاع از عقلانیت عملی التزام به آموزه های دینی یا دینداری ارائه شده است. ابتدا با تکیه بر ‌نظریه آبراهام ...  بیشتر