بررسی امکان حکم: تأملـی در نقد عقل محض
بررسی امکان حکم: تأملـی در نقد عقل محض

محمد باقر قمی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 85-102

چکیده
  کانت در نقد قوه حکم نوعی از حکم را به عنوان حکم تأملی معرفی می‌کند که تا پیش از این اثر سابقه‌ای در آثار او نداشته است. او حکم تأملی را در مقابل حکم تعینی به عنوان حکمی که در آن کلی داده نشده است معرفی می‌کند. ...  بیشتر