مرکزیت اصل بافت فرگه در فهم رسالة منطقی - فلسفی
مرکزیت اصل بافت فرگه در فهم رسالة منطقی - فلسفی

رضا مثمر

دوره 0، شماره 14 ، تیر 1387، ، صفحه 79-102

چکیده
  ویتگنشتاین در مقدمة رسالة منطقی‌ - فلسفی  به صراحت از گوتلوب فرگه یاد می‌کند و از وام خویش به وی سخن می‌گوید. در هشت دهة گذشته سنتی در تفسیر رساله شکل گرفته است که به خوانش مابعدالطبیعی رساله همت گمارده ...  بیشتر