مدیر مسئول


دکتر سیدمسعود موسوی کریمی استادیار دپارتمان فلسفه، دانشگاه مفید، قم، ایران.

فلسفه

سردبیر


دکتر ضیاء موحد استاد فلسفه و منطق موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، تهران، ایران

فلسفه و منطق

جانشین سردبیر


علیرضا ملکی رئیس دبیرخانه مراکز مطالعاتی، دانشگاه مفید، قم، ایران

فلسفه تحلیلی

اعضای هیات تحریریه


دکتر شاپور اعتماد دانشیار موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه. ایران، تهران، ایران

فلسفه علم

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید محمد انتظام دانشیار گروه فلسفه دانشگاه مفید، قم، ایران

فلسفه اسلامی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی الله بداشتی استاد دانشکده فلسفه و کلام دانشگاه قم، قم، ایران

فلسفه

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد ایلخانی استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

فلسفه

اعضای هیات تحریریه


دکتر امیر دیوانی دانشیار گروه فلسفه دانشگاه مفید، قم، ایران

فلسفه تطبیقی

اعضای هیات تحریریه


دکتر ضیاء موحد استاد فلسفه و منطق موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، تهران، ایران

فلسفه و منطق

اعضای هیات تحریریه


دکتر میرسعید موسوی کریمی دانشیار گروه فلسفه دانشگاه مفید، قم، ایران

فلسفه علم

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر آندره سمیرنوف رئیس دپارتمان فلسفه دنیای اسلام، موسسه فلسفه، آکادمی علوم روسیه، مسکو، روسیه.

فلسفه

مدیر اجرایی


زکریا مهتری مدیر اجرایی دوفصلنامه هستی و شناخت