نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکده علم، فلسفه و اخلاق مهندسی دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایران.

چکیده

ممکن است در برداشتی ساده‌نگرانه به نظر برسد سیر تکوین علوم معاصر از الگویی طبیعی و متعین پیروی می‌کند. ادموند هوسرل در کتاب بحران علوم اروپایی، این برداشت متداول را متزلزل می‌سازد. او با روشی خاص مفاهیم بنیادین علم معاصر را تا سرچشمه‌های اصلی و حوادث تاریخی که به پدید آمدن آن‌ها انجامیده است پی می‌گیرد. او در این راه با بررسی نمونه تاریخی شکل‌گیری فیزیک گالیله در زمینة تاریخی پس از رنسانس، جایگاه و معنای علم را در زندگی انسان امروز به شکلی خاص تفسیر می‌کند. در این مقاله تلاش کرده‌ام با بررسی نگاه پدیدارشناسانة هوسرل و سنجش نقاط قوت و ضعف آن، داوری هوسرل در مورد تأثیر علم بر زندگی انسان امروزی را ارزش‌گذاری کنم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Meaning of Science: Husserl’s Phenomenology and Interpretation of History of Science

نویسنده [English]

 • Majid Davodi Bani

Assistant Professor, Institute of Science, Philosophy and Engineering Ethics, Amirkabir University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

An established view may naively regard growth of natural sciences bonded in a predetermined order. In Crisis of European Science, Edmund Husserl suggests a totally different view. Applying a method based on his phenomenology, he tracks back the basic concepts of modern science to their historical origin. Through examining the case of generation of Galilean physics against the background of renaissance period, he offers his unique interpretation of status and meaning of science in modern man’s life. In this paper, I will shed some lights on Husserl’s phenomenological method. I will estimate critically Husserl’s judgment about the role of science in the life of contemporary Human.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Husserl
 • Galileo
 • Human being
 • Science
 • Modernity
 1. Aristotle; 1922, De Caelo, Edited by J. L. Stocks. Oxford: Clarendon Press.
 2. D'Amico, R; 1999, Contemporary Continental Philosophy, Westview Press.
 3. Dodd, j; 2004, CRISIS AND REFLECTION , An Essay on Husserl’s Crisis of the European Sciences, Kluwer academic publishers.
 4. Dosteovsky, F; 1992, Notes from underground, translated by Mirra Ginsburg, Bantam books.
 5. Funkenstein, A; 2005, The Revival of Aristotle’s Nature,In IDEALIZATION XII:CORRECTING THE MODEL, New York, NY.
 6. Heidegger, M; 1962, Being and Time. Basil Blackwell.
 7. Hume, D; 1739-1740, A Treatise of Human Nature,3 vols. London.
 8. Husserl, E; 1970, The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology,Translated by David Carr. Evanston, 111: Northwestern University Press.
 9. _________ ; 1982, Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenalogical, Philosophy, First Book, Translated by Fred Kersten. Boston: Kluwer Academic, Publishers.
 10. _________ ; 1965, "Philosophy as a Rigorous Science" In Phenomenology and the
 11. Crisis of Philosophy, Translated by Quentin Lauer. New York: Harper Torchbooks.
 12. _________ ; 1923, Logical Investigations, Translated by J. N. Findlay, London: Routledge and Kegan Paul.
 13. Newton, I; 1687, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, London: J. Societatis Regiae ac, Typis J. Streater.
 14. Tieszen, R; 2005, "Science as a Triumph of Human spirit: Husserl and the Fortunes of Reason" in Continental Philosophy of Science,Blackwell, pp 93-113.
 15. Wittgenstein, L; 1961, Tractatus Logico-Philosophicus, D.F Pears, B.F McGuiness, NewYork.
CAPTCHA Image