عضویت، نمایه سازی و باز انتشار دوفصلنامه هستی و شناخت در پایگاه معتبر بین المللی فلسفی Philosopher's Index

به استحضار می رساند، به لطف حق، و با صورت پذیرفتن تحقیقات و تلاش های مستمر در دبیرخانه مراکز مطالعاتی دانشگاه مفید، پس از یک دوره اعمال، نظارت، بررسی و گسترش استانداردهای بین المللی دوفصلنامه هستی و شناخت، این دوفصلنامه از سوی پایگاه معتبر بین المللی فلسفی فیلاسفورز ایندکس (Philosopher's Index) مورد تایید و پذیرش عضویت قرار گرفت.


از این رو، زین پس، تمام مقالات منتشر شده در دوفصلنامه هستی و شناخت (از ابتدا تا به اکنون) و همچنین مقالات و شماره های آتی در این سامانه، نمایه و منعکس خواهد شد.