اهداف و چشم اندازها

براساس خط مشی و سیاست مجله و تخصصی تر شدن آن،  نشریۀ «هستی و شناخت» در پی آن است که دیدگاه‌های هستی شناسانه و شناخت شناسانه در سه نحلۀ فلسفه اسلامی، فلسفه تحلیلی و فلسفه قاره‌ای را با ترجیح رویکرد تطبیقی و بیان موارد مشابهت و تفاوت میان دیدگاه‌ها به بحث بگذارد. در ضمن، از فلسفه‌های مضاف از قبیل فلسفه سیاست یا هنر تا حد امکان پرهیز کند. در این راستا از تمام اساتید، متفکران و صاحبان اندیشه و علاقه ­مند به موضوعات مرتبط دعوت می­کند تا با ارسال آثار و مقالات خود در تداوم این مسیر همیار آن باشند.

حوزه های موضوعی

حوزه های موضوعی دوفصلنامه هستی و شناخت در بازه بررسی دیدگاه‌های هستی شناسانه و شناخت شناسانه در سه نحلۀ فلسفه اسلامی، فلسفه تحلیلی و فلسفه قاره‌ای با ترجیح رویکرد تطبیقی و بیان موارد مشابهت و تفاوت میان دیدگاه‌ها آنها می گنجد. همچنین دوفصلنامه مایل است تا از فلسفه‌های مضاف از قبیل فلسفه سیاست یا هنر تا حد امکان پرهیز کند و ورود به این مباحث نداشته باشد.