نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار فلسفه پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران، ایران.

چکیده

کانت در فلسفه نقادی، تلقی متفاوتی از مفهوم جوهر ارائه داده است. به ‌عقیده وی، این مفهوم در تلقی‌های مابعدالطبیعی فیلسوفان پیشین، به ‌عنوان مفهومِ همواره موضوع، تحلیل و تعریف شده است، حال آنکه این تلقی، هیچ‌گونه معرفت محصلی در باب جوهرهای طبیعی اعیان ارائه نمی‌دهد. در مقابل، کانت با طرح شاکله مقوله جوهر و لحاظ اصلی ویژه برای آن، مفهومی استعلایی از این مقوله ارائه کرده است. بنابراین تلقی، مفهوم جوهر همواره در نسبت با زمان و به ‌عنوان یکی از مقوّم‌های پیشینی ذهن مورد استفاده قرار می‌گیرد. ساختن تجربه، اتصال ضروری کیفیات در عین، حفظ هویت عین در طول زمان، یکنواختی طبیعت، حصول تصور کلی و متعین زمان و خدمت به دو اصل علیت و مشارکت، از جمله عملکردهایی است که مفهوم جوهر و اصل ثبات جوهر در رویکرد استعلایی ذهن ایفا می‌کند. در این نوشتار تلاش شده است این عمکردها تبیین و به منظور نشان دادن تأثیر ابتکارات کانت بر جریان‌های فلسفی معاصر، با برخی از دیدگاه‌های معاصر در فلسفه تحلیلی مقایسه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis on Kant's Attempts in the First Analogy

نویسنده [English]

 • Reza Mahoozi

Assistant Professor of Philosophy, Research Institute for Cultural and Social Studies, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Kant presents a novel interpretation of the concept of substance. Contrary to the traditional conception of substance in terms of being the object of thought and predication, he advances a functional interpretation of it in terms of construction of experience, necessary connection of qualities in the objects, and enduring identity of things. In this paper, I want justify these functions and compare them with new theories in Analytic Philosophy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Substance
 • Principle of Permanent of Substance
 • Schema of Concept
 • Time
 • Change
 • Principle Pf Causality
 • Principle of Partnership
 • Transcendental
 1. منابع

  الف- فارسی

  1. کانت، ایمانوئل؛ رساله کشف، ترجمه مهدی ذاکری، قم، مؤسسه انتشارات دانشگاه مفید، چاپ اول، 1383.
  2. کانت، ایمانوئل؛ تمهیدات، ترجمه دکتر غلامعلی حداد عادل، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ دوم، 1370.
  3. ماحوزی، رضا؛ «تبیین قانون عمل و عکس‌العمل طبق اصل مشارکت در فلسفه کانت»، فصلنامه علمی - پژوهشی خردنامه صدرا، 1386، شماره 50 .
  4. ________ ؛ «زیبایی و استقراء در فلسفه نقادی کانت»، دو فصلنامه علمی - پژوهشی نامه حکمت، 1387، شماره 11.
  5. ________ ؛ «امر سوم در احکام تألیفی پیشینی»، دو فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهش‌های فلسفی، دانشگاه تبریز، 1389، شماره 216.
  6. ________ ؛ مفهوم جوهر در متافیزیک تحلیلی معاصر، انتشارات حکمت اسلامی صدرا، در دست انتشار، 1390.
   1. Adams, R; "Primitive Thisness and Primitive Identity", Journal of philosophy 76: 5-46, 1979.
   2. Armstrong, D.M; Universals: An Opinionated Introduction, Westview Press, 1989.
   3. Bennet, J; Kant’s Analytic Cambridge university press, seven Edition, 1992.
   4. Caygill, H; The black well philosopher Dictionary A KANT DICTIONARY, British Library, First Edition, 1995.
   5. Guyer, P; The Cambridge companion to Kant, Cambridge university press, 1996.
   6. -Harris, E; Fundamentals of philosophy, united state , Humanities Newjersey, 1994.
   7. Haywood, F; AN ANALYSIS of KANTS CRITICK of PURE PEASON London, published by Thoemmes Antiquarian Book Ltd, 1990.
   8. Kant, I; Critique of Pure Reason, trans. by Norman Kemp Smith, Pressdin Macmillan, 1965.
   9. Kemp smith, N; Commentary to Kant’s critique of Pure Reason, Humanities paperback library, third Edition, 1984.
   10. Loux, M; Metaphysics a Contemporary Introduction, Rutledge, first Published, 1998.
   11. ______ ; Substance and Attribute: A Study in ontology, Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1978.
   12. Mertz, D. W; Moderate Realism and its Logic, New Haven and London, Yale University Press, 1996.
   13. Simons, P; "Particulars in Particular Clothing: Three Trope Theories of Substance", Philosophy and Phenomenology Research 54: 553-575, 1994.
   14. Parson; Bundle Theory, Substratum and Spacetime, Macmillan University Press, 2001.
   15. Van Cleve, J; "Three Versions of The Bundle Theory", in Philosophical Studies 47, edited by Steven D. Hales, Bloomsburg University, Wadsworth Publishing Company, 1985.

  ب- لاتین

CAPTCHA Image