نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

2 کارشناس ارشد علوم سیاسی از دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

چکیده

بدون شک یکی از چالش‌های نظری مهم در تاریخ اندیشه‌ها، نسبت میان فلسفه و دین است. لحاظ قرار دادن این مهم در تحول اولیة مسیحیت و تأثیر میراث عقلی دورة کلاسیک است و در این میان هم‌سنخی و یا یکسانی محورها و ارکان آموزه‌ها و اصول دین مسیحیت با فلسفة رواقی از اهمیت ویژه برخوردار است. استدلال بر این است که اندیشة سیاسی - الهیاتی مسیحی اصولی چون نظریة نظام الهی کائنات، لوگوس و ... را از آراء فلسفة یونانی و رومی اخذ کرد. مفروض اصلی مقالة حاضر آن است که «فلسفة رواقی به عنوان میانجی، بسیاری از آموزه‌های اصلی تکامل‌یافته در فلسفة سیاسی یونان را به فلسفة سیاسی مسیحیت منتقل کرده است». این پژوهش، با تکیه بر تحلیل محتوایی (نظریة مضمون‌گرایی)، تلاش دارد با تکیه بر مضامین اندیشة دو متفکر مسیحی یعنی آگوستین و آکوئیناس، هم‌سنخی همراه با بسط و تفسیر و تعبیر جدید ارکان آموزه‌های رواقی را در فلسفة سیاسی مسیحیت نشان دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Impact of Stoic School on the Political Philosophy of Christianity

نویسندگان [English]

 • Mohammad Taghi Ghezel Sofla 1
 • Ammar Mattaji Timur 2

1 Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Mazandaran, Mazandaran, Iran.

2 Master of Political Science from Mazandaran University, Mazandaran, Iran.

چکیده [English]

There is no doubt that the relation between philosophy and religion has been one of the most important theoretical challenges in the history of thought. The main argument of this article is to demonstrate that important principles of the political theology of Christianity, like divine system of the universe, logos, etc., that are rooted in the Greek and Roman views. So, stoic philosophy has been transferred many progressive principles of the Greek political philosophy to the political thought of Christianity. This article has been written based on the theoretical subject matter of Augustine and Aquinas thoughts

کلیدواژه‌ها [English]

 • Stoicism
 • Logos
 • Divine System of the Universe
 • Natural Low
 • Christianity. Political Philosophy
 1. منابع

  الف- فارسی

  1. آگوستین، قدیس؛ اعترافات، ترجمه سایه میثمی، تهران، دفتر پژوهش و نشر سهروردی، 1380.
  2. استید، کریستوفر؛  فلسفه در مسیحیت باستان، ترجمه عبدالرحیم سلیمانی اردستانی، مرکز مطالات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 1380.
  3. اشتراوس، لئو؛ حقوق طبیعی و تاریخ، ترجمه باقر پرهام، تهران، آگه، 1373.
  4. ایلخانی، محمد؛ متافیزیک بوئتیوس (بحثی در فلسفه و کلام مسیحی)، تهران، انتشارات الهام، 1380.
  5. اینگلیس، جان؛ دربارة آکوئیناس، ترجمه بهنام اکبری، تهران، حکمت، 1388.
  6. برن، ژان؛ فلسفه رواقی،ترجمه ابوالقاسم پورحسینی، تهران، سیمرغ، 1363.
  7. برهیه، امیل؛ تاریخ فلسفه قرون وسطی و دوره تجدد، ترجمه یحیی مهدوی، تهران، خوارزمی، چاپ دوم، 1380.
  8. پازارگارد، بهاءالدین؛ تاریخ فلسفه سیاسی، تهران، زوار، چاپ پنجم، 1382.
  9. پولادی، کمال؛ تاریخ اندیشه‌های سیاسی در غرب، جلد1، تهران، مرکز، 1382.
  10. ترانوی، نوت، «زندگی و اندیشة قدیس توماس آکوئیناس»، همایون همتی، نامة فلسفه، سال دوم، شمارة 2و1، 1378 و 1377.
  11. دالکورت، جرارد؛ توماس و تومیسم، ترجمه محمد بقایی (ماکان)، تهران، اقبال، 1383.
  12. دورانت، ویل؛ تاریخ تمدن، ترجمه حمید عنایت، پرویز داریوش و علی‌اصغر سروش، جلد 3، تهران، علمی و فرهنگی، 1367.
  13. ژیلسون، اتین؛ خدا و فلسفه، ترجمه شهرام پازوکی، تهران، حقیقت، 1374.
  14. ساباین، جرج؛ تاریخ نظریات سیاسی، ترجمه بهاء‌الدین پازارگارد، تهران، امیرکبیر، 1351.
  15. شریعت، فرشاد؛ مبانی اندیشة سیاسی غرب، تهران، نشر نی، 1383.
  16. شجاعی‌زند، علیرضا؛ دین، جامعه و عرفی شدن، تهران، مرکز، 1380.

  17. عالم، عبدالرحمن؛ تاریخ فلسفه سیاسی غرب، جلد 2، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1382.

  18. عنایت، حمید؛ بنیاد فلسفة سیاسی در غرب از هراکلیت تا هابز، تهران، انتشارات زمستان، 1384.

  1. فاستر، مایکل. ب؛ خداوندان اندیشة سیاسی، جلد 1، ترجمة جواد شیخ‌الاسلامی، تهران، امیر کبیر، 1383.
  2. فرهادپور، مراد؛ عقل افسرده تأملی در باب تفکر مدرن، تهران، طرح نو، 1378.
  3. فوگل، اشپیل؛ تمدن مغرب زمین، ترجمه محمد حسین آریا، جلد 1، تهران، امیرکبیر، 1380.
  4. کاپلستون، فردریک؛ تاریخ فلسفه، یونان و روم، ترجمه سید جلال مجتبوی، جلد 1، تهران، علمی و فرهنگی، 1375.
  5. کاسیرر، ارنست؛ فلسفة روشن‌اندیشی، ترجمه نجف دریابندری، تهران، خوارزمی، 1372.
  6. کلارک،جیلین؛ اعترافات آگوستین، ترجمه رضا علیزاده، تهران، مرکز، 1379.
  7. کونگ، هانس؛ متفکران بزرگ مسیحی، گروه مترجمان، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 1386.
  8. لیدمان، اریک؛ تاریخ عقاید سیاسی، ترجمه سعید مقدم، تهران، اختران، 1381.
  9. مرتضوی، سید خدایار؛ «فلسفة سیاسی توماس آکوئیناس و امکان نظریة تحدید قدرت»، نامة فلسفه، سال پنجم، 1381، شمارة 2.
  10. موسکا، گائتانو؛ تاریخ عقاید و مکتب‌های سیاسی، ترجمه حسین شهید زاده، تهران، مروارید، 1377.
  11. میلر، ویلیام مک الوی؛ تاریخ کلیسای قدیم در امپراطوری روم و ایران، ترجمه عباس آرین‌پور، تهران، اساطیر، 1382.
  12. ورنر، شارل؛ حکمت یونان، ترجمه بزرگ نادرزاد، تهران، علمی و فرهنگی، 1382.
  13. ویلسون، برایان؛ دین مسیح، ترجمه حسن افشار، تهران، مرکز، 1381.
   1. Tranoy. K; "Aquinas" in a critical history of western philosophy, New York, 1964.

  ب- لاتین

  33. Crig,Edward; "Stoicism"in Routledge Encyclopedia of Philosophy, vol.9, 1998.

  1. Carlyle, R. W. and Carlyle A.J; A History of Medieval Political Theory in the West, 6 vols. London, Vol I, 1930-1936.
  2. Aquinas, Thomas; On the power of God,Translated by the Fathers of the English Dominican Providence, 3 vols, London: Burns, Oates & Washbourne, (1948, The Summa Theological of St. Thomas Aquinas), 1932-1934.
  3. Coleman, Janet; A History of Political Thought From Middle Ages To The Rendissence, London, black well publisher, 2000.
  4. Ryan K.Balot; Greek Political Thought, Blackwell Publishing, 2006.
  5. Mcclelland, J. S; A History of Western Political Thought, London:Routledge، 1998.
CAPTCHA Image