نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای فلسفه غرب (یونان و قرون وسطی) از دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استاد فلسفه دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22096/ek.2016.29666

چکیده

چکیده
نظریه مثل افلاطون، به عنوان محور فلسفه او مبتنی بر استدلالات و مباحثات نظری (در مقابل ابتناء بر الهام و شهود) ایده‌ها را موجودات حقیقی معقول و آحاد تبیین‌گر کثرت عالم معرفی می‌کند که هم شرط لازم تحقق معرفت و هم متعلق حقیقی آن محسوب می‌شوند. شهود، شناخت بی‌واسطه ایده‌هاست. با اینکه توصیف افلاطون از شهود ایده‌ها چندان واضح و مبسوط نیست، می‌توان مختصات آن را از قیاس با نظریه رؤیت او، که بر اساس تمثیل‌ها و اشارات فراوان افلاطون و قرائن زبانی و محتوایی، نزدیک‌ترین واقعه بدان است، استنتاج کرد. انطباق این نتایج بر اسطوره گردش ارواح  فایدروس روشن می‌کند که شهود حقیقتی متفاوت با الهام و رویا دارد و با آنکه از وساطت زبان و استدلال در ثبوت بی‌نیاز است، در اثبات مستلزم آن‌هاست. شهود بشری امری عمومی، ذاتی انسان و عقلانی است و می‌تواند نسبی و مناط صدق و کذب باشد. خوانش شهود براساس رؤیت با لحاظ علیت نور در آن، نتایج متعددی به دست می‌دهد که وحدت عالم وجود مهم‌ترین آن‌هاست.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Platonic Intuition According to His Theory of Vision

نویسندگان [English]

 • Behnaz Parvin 1
 • Hossein Ghaffari 2

1 Ph.D. in Western Philosophy Deprtment,University of Tehran. parvin.bz@gmail.com, Tehran, Iran.

2 Professor at the Philosophy Deprtment,University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]


Behnaz Parvin
Hossein Ghaffari
Plato's theory of "Ideas" as the core of his philosophy, based on reasons and arguments (in comparison with inspiration and intuition) introduces Ideas as units that explain plurality and real beings and objects of the knowledge and necessary condition of it.
"Intuition" is immediate knowledge of Ideas cognition. Although Plato's description of intuition is not so clear and detailed, but it can be inferred in relation to Plato's doctrine of vision, that is the closest event to it, based on allegories, allusions, linguistics, and context indications. The consistency of these conclusions with the myth of the Soul's Cycles in Phaedrus makes it clear that the real intuition is different from dream and inspiration, and although it is independent from medians of language or reason in existence, it needs to them for being proved. Therefore, human’s intuition is common, essential, and reasonable; by the way it could be relative, and by criterion, true or false. Reading Intuition on the basis of vision, considering the causality of light, brings up some conclusions that the most important of them is the unity of the world.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Plato
 • Idea
 • intuition
 • vision
 • Myth of the Soul's Cycles
 1. الف- فارسی

  1. برن، ژان؛ سقراط، ترجمه سید ابوالقاسم پورحسینی، تهران، علمی و فرهنگی، 1383.
  2. بریه، امیل؛ تاریخ فلسفه، ترجمه علی مراد داوودی، جلد ۱، تهران، نشر دانشگاهی، 1374.
  3. تیلور، س. س. و؛ تاریخ فلسفه غرب از آغاز تا افلاطون، ترجمه حسن فتحی، تهران، حکمت، 1392.
  4. فلوطین، دوره آثار، ترجمه حسن لطفی، تهران، خوارزمی، 1366.
  5. قوام صفری، مهدی؛ (1381). «آنامنسیس افلاطون»، در فصلنامه فلسفه دوره جدید،1381، ضمیمه مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شماره ۴ و ۵.
  6. کاپلستون، فردریک؛ تاریخ فلسفه یونان و روم، ترجمه سید جلال‌الدین مجتبوی. جلد ۱، تهران، علمی فرهنگی، 1375.
  7. گاتری، دبلیو. کی. سی؛ تاریخ فلسفه یونان، ترجمه مهدی قوام صفری و حسن فتحی، تهران، فکر روز، بی‌تا.
  8. گمپرتس، تئودور؛ متفکران یونانی، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران، خوارزمی، 1376.
   1. Aristotle; 1995, The Complete Works of Aristotle, Edited by J. Barnes,  Bollingen Series, Princeton University Press.
   2. Cornford Fransis, MacDonald; 1979, Plato's Theory of Knowledge, The theaetetus & the sophist of Plato, Routledge & Kegan Paul, London.
   3. Crombie, I. M; 2002, An Examination of Plato` s Doctrins, I: Plato On Man and Society, Theomes Press, London.
   4. __________ ; 2002, An Examination of Plato s doctrins, II: Plato On Knowledge and Reality, Theomes Press, London,
   5. Fine, Gail; 1999, Plato's Metaphysics and Epistemology, Oxford University press, NewYork.
   6. Gosling, J. C. B; 1973, Plato, Routledge& Kegan Paul, London.
   7. Hackforth, R; 1952, Plato's Phaedrus, Cambridge University.
   8. Hyland, Drew, A; 2008, Plato and The Question of Beauty, Indiana University Press, Bloomington&Indianapolis.
   9. Kirk, G.S. Raven, J.E. Schofield, M; 1983, The Presocratic Philosopher, second edition, Cambridge University Press.
   10. Liddell, H.G.and Scott, R; 1996, A Greek-English Lexicon, revised and augmented by H. Stuart Jones, Oxford, Oxford University Press.
   11. Plato; 1997, Complete Works, Edited with John. M. Cooper, Indianapolis, Cambridge.
   12. Ross, Stephen David; 1996, the Gift of BeautyThe Good as Art, State university of Newyork.
   13. Schadewaldt, Wofgang; 1978, Die Anfange der Philosophie bei den Griechen, Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main.
   14. Taylor, A. E; 1955, Plato, The Man and His Works, Methuen and co, Ltd, London.
   15. ________ ; 1964, The mind of Plato, University of Michigan press.

   

CAPTCHA Image