نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حکمت هنر دینی، تهران، ایران.

10.22096/ek.2016.29680

چکیده

چکیده
توماس آکوئیناس با اقتباس دیدگاه‌های پیشینیان خود، به صورت پراکنده در آثارش به مسئله زیبایی و هنر پرداخته و قصد دارد تا میان ساحت زیبایی متعالی و زیبایی محسوس ارتباطی برقرار کند. وی با بیان تعریف زیبایی و مؤلفه‌های آن به تبیین نوعی ادراک زیبایی‌شناختی دست می‌یابد. در این مقاله ضمن تبیین نگاه وی به مسئله زیبایی و بیان تأثیر‌پذیری او از اشارات کتاب مقدس به مسئله زیبایی، ادراک زیبایی‌شناختی، نسبت زیبایی با خیر و وجود، زیبایی عالم و طبیعت، تلاش شده است تا به مسئله تقلید هنرمند در خلق هنری از فعل الهی پرداخته شود که وی آن را استمرار عمل خلاقه آفرینش الهی توسط هنرمند می‌داند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Artistic Beauty and Nature Representation (According to Thomas Aquinas’s Aesthetics Theory)

نویسنده [English]

 • Mohamad Shakibadel

Ph.D. Student of the Wisdom of Religious Art, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Thomas Aquinas has occasionally worked on the beauty and art by adopting opinions of his predecessors, and aims to make a relationship between transcendental beauty and sensible beauty. He reaches the explanation of a kind of aesthetic perception by noting the definition of beauty and its components. In this paper, the author tries to approach the issue of artist’s imitation in artistic creation from divine deeds along with explaining his viewpoint about world and natural beauty. He finally considers this imitation as the continuation of innovative divine creation by artist.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Aquinas
 • Aesthetic Perception
 • Transcendental Beauty
 • Sensible Beauty
 • Divine Deed (Divine Creation)
 1. الف- فارسی

  1. افلاطون، دوره آثار افلاطون، ترجمه محمد حسن لطفی، جلد سوم، تهران، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، دوم، 1366.
  2. تاتارکوویچ، ولادیسلاو، «تاریخ زیبایی‌شناسی، زیبایی‌شناسی توماس آکوئینی»، ترجمه مینا نبئی، مجله زیبا شناخت، نیم سال دوم 1387، سال نهم، شماره 19.
  3. ربیعی، هادی؛ «مفهوم زیبایی نزد توماس آکوئینی»، فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، پاییز 1390، شماره 40.
  4. ______ ؛ «گستره مفهوم زیبایی در کتاب مقدس و تأثیر آن بر زیبایی‌شناسی آکوئینی»، تهران، فصلنامه پژوهش‌های فلسفی، پاییز و زمستان 1389، شماره 18.
  5. ریتر، یواخیم و دیگران؛ فرهنگ نامه تاریخی مفاهیم فلسفه، ترجمه محمد‌رضا حسینی بهشتی و دیگران، جلد اول (فلسفه هنر)، تهران، نشر مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه و نشر نوارغنون، چاپ اول، 1389.
  6. ژیلسون، اتین؛ تومیسم، ترجمه سید ضیاء الدین دهشیری، تهران، نشر حکمت، چاپ اول، 1384.
  7. _______ ؛ مبانی فلسفه مسیحیت، ترجمه محمد محمد‌رضایی و محمد موسوی، قم، نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1375.
  8. صانعی، فاطمه؛ شاقول، یوسف؛ «تبیین توماس آکوئینی از نسبت میان زیبایی با خیر و حقیقت»، دو فصلنامه پژوهش‌های هستی‌شناختی، بهار و تابستان 1393، سال سوم، شماره 5.
  9. کوماراسوامی، آناندا کنتیش، هنر و نماد‌گرایی سنتی، ترجمه صالح طباطبایی، تهران، فرهنگستان هنر، مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری (متن)، چاپ اول، 1389.
  10. مورر، آرماندا آگوستین، فلسفه زیبایی تفسیری تومایی، ترجمه هادی ربیعی، تهران، نشر حکمت، چاپ اول، 1392.
   1. Eco, Umberto; 1988, the Aesthetics of Thomas Aquinas, Hugh Bredin (Trans.) Cambridge: Harvard University Press.
   2. Sevier, Christopher Scott; 2012, "Thomas Aquinas On the Nature and Experience of Beauty", University of California, Riverside, https://escholarship.org/uc/ucr_etd.
   3. Tatarkiewicz, Wladyslaw; 2005 History of Aesthetics, Vol. 2, medieval Aesthetics, C. Barrett (Ed.), continuum international publishing.

   

   

CAPTCHA Image