نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر فوق دکتری موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، تهران، ایران.

10.22096/ek.2017.32546

چکیده

نسبت پدیدارشناسی کربن و سنت پدیدارشناسی و سهم کربن در تکوین جنبش پدیدارشناسی غالباً امری مفروغ‌عنه پنداشته شده است؛ و جای خالی پژوهش‌هایی دامنه‌دار و جدی در این زمینه احساس می‌شود. این در حالیست که روش نشدن چنین نسبتی می‌تواند ارزیابی‌ها درباره ارزش روش شناسانه پژوهش‌های کربن در مطالعات ایرانی ـ اسلامی را روشن‌تر سازد.
ما در این گفتار تلاش کرده‌ایم تا با تمرکز بر دو مسئله اساسی پدیدارشناسی هایدگر و کربن، یعنی هستی و زمان، به مقام مقایسه پدیدارشناسی هایدگر و کربن نزدیک شویم؛ این مقایسه می‌تواند گامی در جهت تحلیل تبارشناسانه پدیدارشناسی کربن باشد. سنجش تلقی کربن از هستی و زمان در نسبت با اندیشه هایدگر حکایت از شکاف‌های بنیادین میان این دو پدیدارشناسی دارد که بیش از هر چیز برآمده از مسامحتی است که کربن با اندیشه ایرانی ـ اسلامی برقرار می‌سازد.
در این مقاله پس از ارائه تحلیلی از نظرگاه هایدگر و کربن پیرامون هستی و زمان به بررسی مقایسه‌ای نظرگاه این دو پرداخته‌ایم و نشان داده‌ایم که تفاوت‌های موجود میان این دو چگونه از آبشخور افتراق روش شناسانه سیراب می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation in Relationship between Heidegger and Corbin's Phenomenology's (with Concentrating on Being and Time)

نویسنده [English]

 • seyedrahman mortazavi

. Post Doctorate Researcher of "The Iranian Institute of Philosophy (IRIP)", Tehrn, Iran.

چکیده [English]

The relationship between Corbin's phenomenology and the traditional phenomenology and his contribution in shaping the phenomenology movement are subjects of discussion that usually has been assumed; And there is no serious investigation in this area; although it can illuminate evaluations about the methodological value of Corbin's investigations in Iranian- Islamic studies.
In this paper, by concentrating on two fundamental problems of Heidegger and Corbin's thoughts i.e. "being "and" time ", we try to approach to a comparative insight about them. Analyzing Corbin's thinking about being and time in relation to Heidegger's thought reveals fundamental gaps between the two, which more than anything origins from Corbin's deep interest in Iranian- Islamic thought.
In this paper, after an analysis of being and time in the philosophy of Heidegger and Corbin, we compared those viewpoints and have shown that the differences between the two, originate from deeper methodological distinctions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Phenomenology
 • being
 • Time
 • Heidegger
 • Corbin
 1. الف ـ فارسی

  1. کربن، هانری، ابن‌سینا و تمثیل عرفانی، ترجمه انشاء الله رحمتی، ناشر: جامی، 1371.
  2. _____ ، اسلام ایرانی، چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی، ج 1، ترجمه انشا الله رحمتی، تهران: سوفیا، 1392 الف.
  3. _____ ، اسلام ایرانی، چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی، ج 2، ترجمه انشا الله رحمتی، تهران: سوفیا، 1394.
  4. _____ ، اسلام ایرانی، چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی، ج 3، ترجمه انشا الله رحمتی، تهران: سوفیا، 1395.
  5. _____ ، از هایدگر تا سهروردی، مترجم حامد فولادوند، تهران:   نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1384 ب.
  6. _____ ، تخیل خلاق در عرفان ابن‌عربی، ترجمه انشاء الله رحمتی، تهران: جامی، 1393.
  7. _____ ، زمان ادواری در مزدیسنا و عرفان اسماعیلیه، ترجمه انشاء الله رحمتی، تهران: سوفیا، 1394 ب.
  8. _____ ، فلسفه ایرانی، فلسفه تطبیقی، ترجمه سید جواد طباطبایی، تهران: مینوی خرد، 1392 ج.
   1. Audi,Robert, 1996, The Cambridge dictionary of philosophy, Cambridge: Cambridge university press.
   2. Guignon, Charles (ed), 1993, The Cambridge Companion to Heidegger, Cambridge:Cambridge University Press.
   3. Heidegger, Martin, 1988, Being and time, translated by John Macquarie & Edward Robinson, oxford: basil Blackwell.
   4. __________ , 2001, Poetry language thought, translated by Hofstadter, albert, harper & row, publishers United States Of America.
   5. __________., 1985, History of the concept of time: prolegomena, Translated by Kisiel.T, Bloomington, Indiana university press.
   6. __________., 2005, Introduction to phenomenological research, translated by dahlstrom, daniel, indiana:indiana university press
   7. __________., 2003, Philosophical and political writings, Manfred, Stassen(ed), New York and London: continuum
   8. __________., 1991, Kant and the problem of metaphysics, translated by Taft,Richard, Indiana:IIndiana university press.
   9. __________., 1998, Parmenides (studies in continental thought) translated by Schuwer, Andre and Rojcewics, Richard, Indiana:Indiana university press.
   10.   __________., 1982, The basic problems of phenomenology, translated by Hofstadter, albert,indiana:indiana university press
   11. Inwood, Michael, 1999, A Heidegger Dictionary, Oxford: Blackwell Publishers
   12. Mcgrath.s.j, 2013, Early Heidegger &medieval philosophy: phenomenology for the Godforsaken Washington, Catholic university of America press.
   13. Polt, Richard, 1999, Heidegger, An Introduction, New York: Cornell University Press.
   14. Tonner, Philip, 2015, Epoch: Heidegger and the Happening of History, Minerva - An Open Access Journal of Philosophy 19 (2015): 132-150
   15. Zahavi, Dan, 2001, Husserl and transcendental intersubjectivity, translated by Elizabeth a. Behnke, Ohio: Ohio university press.

   

CAPTCHA Image