نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی دانشگاه پیام نور

10.22096/ek.2017.32549

چکیده

مسئله «آزادی» و «امنیت» همواره توجه بشر را به خود جلب کرده است. «‌هابز» و «‌لاک»، دو تن از نظریه‌پردازان اصلی «قرارداد اجتماعی» در این راستا گام‌هایی برداشته‌اند؛ مطالعه دیدگاه این دو متفکر درباره آزادی و امنیت از آن جهت ضروری می‌نماید که یکی به مطلق‌گرایی و دیگری به پدر لیبرالیسم معروف است. تحقیق حاضر با روش توصیفی و تحلیلی با جمع‌آوری داده‌های کتابخانه‌ای و با رجوع به آثار این اندیشه‌ورزان و آثار سایر محققانی که درباره آن‌ها تحقیق کرده‌اند، به بررسی رابطۀ آزادی و امنیت در دیدگاه هابز و لاک پرداخته است. در این راستا این پرسش مطرح گردید که «چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی در اندیشه سیاسی هابز و لاک درباره رابطۀ آزادی و امنیت وجود دارد؟». ادعای نوشتار این است که هابز آزادی را با امنیت قابل جمع نمی‌داند، در حالی ‌که از دید لاک این دو با یکدیگر سازگار و تقویت‌کنندۀ همدیگر است. از نظر هابز باید یکی از این دو را برگزید که او امنیت را با اهمیت‌تر تشخیص داده و آن را بر آزادی ترجیح می‌دهد؛ اما لاک هم در پی تأمین امنیت است و هم در پی حفظ آزادی، هر چند که او ارج بیشتری به آزادی قائل است تا امنیت.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review and Compare the Relationship between Freedom and Security in the Political Thought of Thomas Hobbes and John Locke

نویسنده [English]

 • Mohammad Lalalizadeh

Assistant Professor of Philosophy, Political science, parameters nor university

چکیده [English]

 “Liberty” and “Security” have always drawn the human attention to themselves. Hobbes and Locke, two main theoreticians of the "social contract", have taken steps in this direction. It is necessary to study the viewpoints of these two thinkers on liberty and security as one is known as the absolutist and the other is known as the father of liberalism. They were among the firsts who systematically wrote about liberty and security. This study, having being conducted by reviewing the works of these two thinkers and the works of other writers about their thoughts, aims to study the relation between liberty and security from the viewpoint of Hobbes and Locke. The question is what similarities and dissimilarities exist between the viewpoint of Hobbes and Locke on the relation between liberty and security. The argument we are trying to prove is that Hobbes views liberty and security as incompatible, while Locke thinks they are compatible and reinforcing each other. Hobbes suggests we should choose one of them, and consequently he determines security as more important and prefers it over liberty. On the other hand, Locke tries to maintain security as well as preserve the liberty, although he is fonder of liberty than security and considers it more important over the other.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Liberty
 • Security
 • Locke
 • Hobbes
 • Natural Law
 • Social Contract
 1. الف ‌ـ فارسی

  1. امامی، سیدحسین، آزادی طبیعی وآزادی مدنی؛ مفهوم آزادی درآرای هابزولاک، 1387: پرتال جامع علوم انسانی، بازیابی در 11/ 10/ 1394 از:

   http://www.ensani.ir/fa/8322/default.aspx.

  1. آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، چاپ هفدهم، تهران: مروارید، 1388.
  2. بشیریه، حسین، عقل در سیاست، چاپ سوم، تهران: نگاه معاصر،1366.
  3. جونز، ویلیام تامس، خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه رامین، علی، جلددوم، چاپ پنجم، تهران: شرکت انتشارات عملی و فرهنگی،1388.
  4. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، بی­تا: بازیابی در 10/6/1294، از http://www.vajehyab.com
  5. عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، چاپ بیستم، تهران: نی، 1388.
  6. عالم، عبدالرحمن، تاریخ فلسفۀسیاسی غرب: عصر جدید و سدۀ نوزدهم، تهران: اداره نشر وزارت امورخارجه، 1392.
  7. عمید، حسن، فرهنگ عمید، بی­تا: بازیابی در 7/6/1394، از http://www.vajehyab.com
  8. کاپلستون، فریدریک چارلس، تاریخ فلسفه، ترجمه اعلم، امیرجلالدین، جلدپنجم، تهران: سروش، 1378.
  9. گلیزال، ژان، امنیت، پلیس و جرم، ترجمه جاویدزاده، علی، مجله امنیت، 1376، شماره 3.
  10. محمودی، سیدعلی، تحلیل عوامل آزادی فرد در فلسفه سیاسی هابز، کیهان اندیشه (37)، 25-34، 1370: بازیابی در بهمن 1394، از

  http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/25869

  1. ______، «آزادی سیاسی» و «امنیت»، کیهان فرهنگی (12)، 1372،20-22، بازیابی در 9/10/ 1394، از

  http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/15959

  1. ______، تحلیل و نقد فلسفۀ سیاسی هابز(2)؛ آزادی و آزادی طبیعی، کیهان فرهنگی (106)، 12-13،1372: بازیابی در 7/12/1394، از

   http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/15923

  1. ______، نظریه آزادی لاک، نامۀفلسفه(1)، 1376، 166-195، بازیابی در 28//1394، از

  http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/23128

  1. منوچهری، عباس، آزادی در روایتی پارادایمی، پژوهش­نامۀعلوم سیاسی، 7- 27، 1385.
  2. میل، جان استوارت، حکومت انتخابی، ترجمه رامین، علی، چاپ دوم، تهران: نی، 1389.
  3. نصری، قدیر، تأملی معرفت‌شناختی بر فسلفه سیاسی هابز و معنا و مبنای قدرت و امنیت در آن، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی(177-178)، 18-31 ،1381: بازیابی در 28/8/1394، از

  http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/94780

  1. هابز، توماس، لویاتان، ترجمه بشیریه، حسین، تهران: نشرنی، 1380.
  2. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، جلد 13، بی­تا: بازیابی در 4/5/1395 از

  ب ‌ـ عربی

  http://lib.eshia.ir/20007/13/21

  1. فراهیدی، خلیل، کتاب العین، جلد 8، قم: هجرت،بی­تا: بازیابی در 4/5/1395 از 

  http://lib.eshia.ir/20006/8/3881

  ج‌ـ لاتین

  1. Berlin, I, 1969, Two Concepts of Liberty, In I. Berlin, Four essays on liberty, London: Oxford University Press, Retrieved 3/ 24/ 2016, from https://www.wiso.unihamburg.de/fileadmin/wiso_vwl/johannes/Ankuendigungen/Berlin_twoconceptsofliberty.pdf
  2. Bhargava, R., & Acharya, A, 2008, Political Theory; An Introduction, Delhi: Dorling Kindersley.
  3. Bunce, R, 2014, Thomas Hobbes, Vol. 1, J. Meadowcroft, Ed., New York: US Continuum, Retrieved 2/3/2016, from http://www.ebrary.com
  4. Cranston, M, 2015, Locke and Liberty. The Wilson Quarterly, 10 (5), pp. 82-93, 1986: Retrieved 4 19, 2016, from http://www.jstor.org/stable/40257094
  5. Encyclopedia Britannica, 2015, State of nature, Retrieved 12/8/2015, from Encyclopedia Britannica: http://www.britannica.com/topic/state-of-nature-political-theory
  6. Harrington, R, 2005, Hobbes and liberty: the subject's sphere of liberty in Leviathan, Retrieved 3/2/ 2016, from http://www.artificialhorizon.org
  7. Hobbes, T, 1651, De Cive, London: J.C, Retrieved 1/5/2016, from http://www.unilibrary.com
  8. ______, 1651, Leviathan, London: Green Dragon, Retrieved from www.gutenberg.org
  9. ______, 1839, The English Works of Thomas Hobbes,Vol. IV, S. W. Molesworth, Ed., London: Hohn Bohn, Retrieved 2/ 3/ 2016, from https://archive.org
  10. ______, 1839, The English Works of Thomas Hobbes of Malmesbury, Vol. II, S. W. Molesworth, Ed., London: Hohn Bohn, Retrieved 4/3/ 2016, from https://books.google.com
   1. ______, 1839, The English Works of Thomas Hobbes of Malmesbury, Vol. 3, S. Moleswarth, Ed., London: Bohn, Retrieved March 3, 2016, from http://oll.libertyfund.org/titles/585
   2. Hobbes, T., & Bramhall, J, 1991, Cambridge Texts in the History of Philosophy : Hobbes and Bramhall on Liberty and Necessity, London: Cambridge University Press, Retrieved 2/20/2016, from http://www.ebrary.com
   3. Locke, J, 1824, The Works of John Locke, in Nine Volumes, 12 ed., Vol. 4, London: Rivington, Retrieved 3/3/2016, from http://oll.libertyfund.org/titles/1725
   4. Locke, J, 1824, The Works of John Locke, in Nine Volumes, 12 ed., Vol. 2, London: Rivington, Retrieved 4/24/2016, from http://oll.libertyfund.org/titles/762
   5. Locke, J, 2016, The Works of John Locke, in Nine Volumes, 12 ed., Vol. 1, London: Rivington, 1824:Retrieved 4/24/2016, from http://oll.libertyfund.org/titles/761
   6. Mill, J. S, 2001/2015, On Liberty, Kitchener, Batoche Books Limited, Oxford University, Retrieved 9/5/2015, from OXford Dictionaries: Http://www.oxforddictionaries.com/definition/learner/liberty
   7. Pettit, P, 2005, Liberty and Leviathan, SAGE Journals, Retrieved 8/8/2016, from https://www.princeton.edu/~ppettit/papers/ LibertyandLeviathan_PPE_2005.pdf
CAPTCHA Image