نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ‌ارشد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه الزهرا تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار دانشگاه الزهرا تهران، تهران، ایران.

10.22096/ek.2017.33430

چکیده

موریس مرلو‌ـ‌پونتی از تأثیرگذارترین پدیدارشناسان فرانسوی قرن بیستم است. او در پدیدارشناسی خود، در صدد دست‌یابی به ذات ادراک حسی انسان است. انسان در پدیدارشناسی او سوژه‌ای بدن‌مند است که به همراه سایر سوژه‌ها در جهان زندگی می‌کند. پژوهش حاضر بر اساس دیدگاه موریس مرلو‌ـ‌پونتی، به بررسی پدیدارشناسی فضای مجازی می‌پردازد. با توجه به پدیدارشناسی مرلو‌ـ‌پونتی، سوژۀ بدن‌مند به ادراک حسی در فضای مجازی پرداخته، معناهای موجود در این جهان مدرن را دریافت می‌کند. همچنین امکان درک متقابل از طریق فضای مجازی برای سوژه‌‎های حاضر در روابط مجازی وجود دارد؛ چراکه برای مثال، رنج‌کشیدن از درد از دیدگاه مرلو‌ـ‌پونتی، خصلت مشابهی میان همۀ سوژه‌های بدن‌مند است. بنابراین، سوژه‌های بدن‌مند با مشاهدۀ فیلم و عکس و... از فردی که از طریق فضای مجازی با او آشنا شده‌اند، می‌توانند احساس وی را درک کرده و با او همدلی و همدردی کنند. گسترش روابط انسانی و ابزارهای مدرن موجب شده تا برخی از محدودیت‌های زندگی انسان‌ها پیش از به وجود آمدن فناوری‌های مدرن کنونی مرتفع شود، اما سوژۀ بدن‌مند در جهان مدرن کنونی بر اساس دیدگاه مرلو‌ـ‌پونتی، همچنان در حصار مکان و زمان است؛ چراکه انسان، سوژه‌ای بدن‌مند بوده و باید محدودیت‌های ناشی از بدن‌مند بودن را در جهانی مدرن پذیرا باشد. همچنین طبق دیدگاه مرلو‌ـ‌پونتی، سوژۀ بدن‌مند حاضر در فضای مجازی، در حصار شبکۀ ارتباطی خود با دیگر سوژه‌ها است و این امر، خود مانعی است در برابر آزادی مطلق برای انسان کنونی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Phenomenology of Sensory Perception in Cyberspace Based on Maurice Merleau-Ponty's Statements

نویسندگان [English]

 • Maryam Asgari 1
 • Narges Nazarnejad 2

1 Philosophy, Theology Faculty- Alzahra University, Tehran, Iran.

2 Philosophy,Theology,alzahra,Tehran,Iran

چکیده [English]

Maurice Merleau-Ponty is one of the most influential French phenomenologists of the twentieth century. In his phenomenology, he seeks to achieve the essence of human sensory perception. In his phenomenology, human is the embodied subject that lives with other subjects in the world. The present study, based on Maurice Merleau-Ponty's view, explores the phenomenology of cyberspace. According to Maurice Merleau-Ponty 's phenomenology, the embodied subject is devoted to sensory perception in cyberspace and receives the meanings from this modern world. There is also the possibility of mutual understanding through cyberspace for subjects present in virtual relationships. For example, suffering from pain in the Maurice Merleau-Ponty 's view is a similar feature between all the body subjects. Therefore, embodied subjects can see and feel empathy with him through watching a movie and a photo, and from someone who has been introduced to him through cyberspace. Although the expansion of human relationships and modern tools has led to some of the limitations of the lives of humans before the emergence of modern technologies, but the embodied subject in the modern world, based on the Merleau-Ponty's viewpoint, remains in the fence of time and place. Because human is an embodied subject and must accept the limitations of having body in the modern world. According to Merleau-Ponty's view, the embodied subject is in the fence of its communication network with other subjects, and this is a barrier against uninterrupted freedom for the present human being.

کلیدواژه‌ها [English]

 • phenomenology
 • Maurice Merleau-Ponty
 • cyberspace
 • other embodied subjects
 • freedom
 1.  

  الف) فارسی

  1. بودلایی، حسن (1395)، روش تحقیق پدیدارشناسی، تهران: نشر جامعه‌شناسان.
  2. پیراوی ونک، مرضیه (1389)، پدیدارشناسی نزد مرلوپونتی، آبادان: نشر پرسش، چاپ اول.
  3. جمادی، سیاوش (1392)، زمینه و زمانۀ پدیدارشناسی: جستاری در زندگی و اندیشه‌های هوسرل و هایدگر، تهران: انتشارات ققنوس، چاپ چهارم.
  4. دارتیگ، آندره (1373)، پدیدارشناسی چیست؟، ترجمۀ محمود نوالی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.
  5. دکارت، رنه (1394)، تأملات، ترجمۀ احمد احمدی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، چاپ دوازدهم.
  6. دنیل تامس، پریموزیک (1387)، مرلو‌ـ‌پونتی: فلسفه و معنا، ترجمۀ محمدرضا ابوالقاسمی، تهران: نشر مرکز.
  7. رفیقی، سمیه؛ و محمد اصغری (1396)، «نقش پدیدارشناسی مرلوپونتی در پزشکی»، پژوهش‌های فلسفی، ش 20، دورۀ 11، ص 117‌ـ‌.
  8. ریخته‌گران، محمدرضا (1382)، مقالاتی دربارۀ پدیدارشناسی هنر مدرنیته، تهران: انتشارات کتابخانۀ ملی، چاپ اول.
  9. طالب‌زاده، سیدحمیـد (1385)، «ادراک حسـی در پدیدارشناسی مرلو ـ پونتی»، فلسفه، ش102، دورۀ 34، ص 63‌ـ‌.
  10. کارمن، تیلر، بی.ان.هنسن، مارک (1391)، مرلو‌ـ‌پونتی: ستایشگر فلسفه، ترجمۀ هانیه یاسری، تهران: نشر ققنوس.
  11. لفور، کلود (1394)، سیاست تفکر (تأملی در اندیشۀ مرلو‌ـ‌پونتی)، ترجمۀ مهدی سلیمی، تهران: نشر چشمه.
  12. ماتیوس، اریـک (1387)، درآمدی به اندیشه‌های مرلو‌ـ‌پونتی، ترجمۀ رمضان برخورداری، تهران: انتشارات گام نو.
  13. مرلو‌ـ‌پونتی، موریس (1375)، در ستایش فلسفه، ترجمۀ ستاره هومن، تهران: نشر مرکز، چاپ اول.
  14. ــــــــــــــــــ (1391)، جهان ادراک، ترجمۀ فرزاد جابرالانصار، تهران: نشر ققنوس.
  15. معینی‌نیا، مهدی؛ عادل زاهد بابلان، ابراهیم آریانی، و علی خالق‌خواه (1394)، «بررسی اهداف و انگیزه‌های دانشجویان از کاربست شبکه‌های اجتماعی مجازی»، علوم اجتماعی: رسانه، ش101، ص 105‌‌.
  16. ورنو، روژه؛ و ژان وال (1392)، نگاهی به پدیدارشناسی و فلسفه‌های هست بودن، ترجمۀ یحیی مهدوی، تهران: انتشارات خوارزمی، چاپ سوم.
  17. هایدگر، مارتین (1386)، هستی و زمان، ترجمۀ سیاوش جمادی، تهران: انتشارات ققنوس.
  18. هوسرل، ادموند (1372)، ایدۀ پدیده‌شناسی، ترجمۀ عبدالکریم رشیدیان، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ اول.
   1. Forman, C.; A. Goldfarb and S. Greenstein (2005), "Geographic location and the diffusion of Internet technology," Elsevier Electronic Commerce Research and Applications, Volume 4, Issue 1, pp 1-13.
   2. Macann, Christopher (1993), Four Phenomenological Philosophers, London and New York: Routledge.
   3. Marshall, George J (2008), A GUIDE TO Merleau-Ponty's Phenomenology of Perception, MilwaukeeWisconsin: Marquette University Press.
   4. Merleau-Ponty, Maurice (1968), The Visible and The Invisible, edited by Claude Lefort, Translated by Alphonso Lingis, United States of America: Northwestern University Press.
   5. _________ (2002), Phenomenology of Perception, Translated by Colin Smith, London and New York: Routledge.

  ب) لاتین

   

   

CAPTCHA Image