نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشیار فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

10.22096/ek.2017.33471

چکیده

از آغاز جنبش‌های مانوی و مزدکی و تشکیل طبقۀ دهقانی و همچنین مهاجرت مسیحیان نسطوری به شاهنشاهی ساسانی، می‌توان تنش شبکه‌هایی ایدئولوژیک را با سیاست و اقتصاد حاکم دنبال کرد. این جریان‌ها پس از فراز و نشیب‌های بسیار، سرانجام در قرن دوم هجری به نهضت ترجمۀ عربی منتهی شد. ظهور اسلام منجر به از بین رفتن کاست‌های نفوذناپذیر جامعۀ ساسانی شد و همین امر کمک شایانی به توسعه علوم کرد و کتاب‌ها از گوشۀ خزانه‌های سلطنتی به کتابخانه‌ها منتقل شد. این نهضت به هیچ عنوان خنثی نبود و جریان‌ها و طبقات دخیل در شکل‌گیری آن، باعث هدایت هدفمند و سرانجام گونۀ خاص فلسفه و علوم اسلامی شدند. از مکاتب فکری ناهمسو با سیاست حاکم که «زنادقه» نام گرفتند، تا مکتب فلسفی‌ـ‌منطقی بغداد و فلسفۀ تأویل‌گرای باطنیان اسماعیلی، همگی به نحوی ریشه در این تنش ایدئولوژیک طبقاتی‌ـ‌حاکمیتی داشته‌اند. در نهایت، این فارابی بود که همۀ این جریان‌ها را در ساختاری واحد با عنوان فلسفۀ اسلامی، عرضه کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Origin of Islamic Philosophy in the Translation Movement and its Ideological Background During the Sassanid Times

نویسندگان [English]

 • Esmaeil Noshad 1
 • Morteza Hajhosseini 2

1 Philosophy Department, Faculty of Literature, Isfahan University, Isfahan, Isfahan, Iran.

2 Associate Professor of Philosophy in Isfahan University, Isfahan , Iran.

چکیده [English]

Maurice Merleau-Ponty is one of the most influential French phenomenologists of the twentieth century. In his phenomenology, he seeks to achieve the essence of human sensory perception. In his phenomenology, human is the embodied subject that lives with other subjects in the world. The present study, based on Maurice Merleau-Ponty's view, explores the phenomenology of cyberspace. According to Maurice Merleau-Ponty 's phenomenology, the embodied subject is devoted to sensory perception in cyberspace and receives the meanings from this modern world. There is also the possibility of mutual understanding through cyberspace for subjects present in virtual relationships. For example, suffering from pain in the Maurice Merleau-Ponty 's view is a similar feature between all the body subjects. Therefore, embodied subjects can see and feel empathy with him through watching a movie and a photo, and from someone who has been introduced to him through cyberspace. Although the expansion of human relationships and modern tools has led to some of the limitations of the lives of humans before the emergence of modern technologies, but the embodied subject in the modern world, based on the Merleau-Ponty's viewpoint, remains in the fence of time and place. Because human is an embodied subject and must accept the limitations of having body in the modern world. According to Merleau-Ponty's view, the embodied subject is in the fence of its communication network with other subjects, and this is a barrier against uninterrupted freedom for the present human being

کلیدواژه‌ها [English]

 • phenomenology
 • Maurice Merleau-Ponty
 • cyberspace
 • other embodied subjects
 • freedom
 1. ابن‌ندیم، محمد بن اسحاق (1381)، الفهرست، ترجمۀ محمدرضا تجدد، تهران: انتشارات اساطیر.
 2. بلاذری، احمد بن یحیی (1346)، فتوح البلدان، ترجمۀ آذرتاش آذرنوش، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
 3. تفضلی، احمد (1387)، جامعۀ ساسانی، ترجمۀ مهرداد قدرت دیزچی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 4. الجابری، محمد عابد (1381)، جدال کلام و عرفان و فلسفه در تمدن اسلامی، ترجمۀ رضا شیرازی، تهران: نشر یادآوران.
 5. ــــــــــــــــ (1387)، ما و میراث فلسفی‌مان، ترجمۀ سیداحمد آل‌مهدی، تهران: نشر ثالث.
 6. ــــــــــــــــ (1394)، بازخوانی تاریخی فلسفۀ اسلامی در شرق اسلامی، ترجمۀ اسماعیل باغستانی، تهران: انتشارات هرمس.
 7. دینکرد چهارم (1393)، پژوهش مریم رضایی، تهران: انتشارات علمی.
 8. الریس، ضیاءالدین (1373)، خراج و نظام‌های مالی دولت‌های اسلامی، فتحعلی اکبری، اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان.
 9. شیرالی، عادل (1392)، حرانیان، تهران: نشر بصیرت.
 10. طباطبایی، سیدجواد (1373)، زوال اندیشۀ سیاسی ایران، تهران: نشر کویر، چاپ ششم.
 11. طبری، محمد بن جریر (1389)، تاریخ طبری، گردانیدۀ منسوب به بلعمی، تصحیح و تحشیۀ دکتر محمد روشن، تهران: نشر سروش، چاپ چهارم.
 12. عبدالرزاق، مصطفی (1368)، تاریخ فلسفۀ اسلامی، ترجمۀ فتحعلی اکبری، اصفهان: انتشارات پرسش.
 13. غزالی، محمد بن محمد (1351)، احیاء علوم الدین، ترجمۀ مؤیدالدین محمد خوارزمی، به کوشش حسین خدیو جم، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
 14. غفاری، حسین (1378)، «فلسفۀ اسلامی یا فلسفۀ مسلمین»، مجلۀ فلسفه دانشگاه تهران، ش1، پاییز.
 15. فارابی، ابونصر محمد بن محمد (1339)، فصوص الحکم، ترجمه و توضیح غلام‌حسین آهنی، اصفهان: کتاب فروشی تأیید اصفهان.
 16. ــــــــــــــــ (1376)، سیاسة المدنیه، ترجمۀ حسن ملکشاهی، تهران: نشر سروش.
 17. ــــــــــــــــ (1379)، اندیشه‌های اهل مدینۀ فاضله، ترجمۀ سیدجعفر سجادی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 18. قادری، حاتم (1388)، ایران و یونان، تهران: نشر نگاه معاصر.
 19. کربن، هانری (1384)، تاریخ فلسفۀ اسلامی، ترجمۀ جواد طباطبایی، تهران: انتشارات کویر، چاپ چهارم.
 20. کریستین‌سن، آرتور (1378)، ایران در زمان ساسانیان، ترجمۀ رشید یاسمی، تهران: نشر صدای معاصر.
 21. کولسنیکف، آ.ای. (1389)، ایران در آستانۀ سقوط ساسانیان، ترجمۀ محمد رفیق یحیایی، تهران: نشر کندوکاو.
 22. گوتاس، دیمیتری (1390)، اندیشۀ یونانی و فرهنگ اسلامی، ترجمۀ عبدالرضا سالار بهزادی، تهران: نشر فرزان.
 23. لیونز، جاناتان (1393)، بیت الحکمه، ترجمۀ بهرام نوازنی، تهران: انتشارات سروش.
 24. منشی، ابوالمعالی نصرالله (1373)، کلیله و دمنه، شرح حسین حداد، تهران: انتشارات قدیانی.
 25. میتز، آدام (1362)، تمدن اسلامی در قرن چهارم، ترجمۀ علیرضا ذکاوتی قراگوزلو، تهران: نشر امیرکبیر.
 26. هوشنگی، لیلا (1396)، تاریخ و عقاید نسطوریان، تهران: نشر حکمت سینا، چاپ دوم.

 

 

CAPTCHA Image