نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکدۀ فرهنگ معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.

چکیده

برداشت کانت از فرهنگ، عمدتاً به آثار متاخر او در حوزۀ تاریخ، انسان‌شناسی و غایت‌شناسی محدود شده است. همچنین به دلیل استعمال مبهم و نامنظم اصطلاحات Kultur و Bildung (و آمیختن آنها با مفاهیمی همچون Zivilisation و Erziehung) در نیمۀ دوم قرن هجدهم، در فضای فکری آلمان، عمدتاً فهم معنای فرهنگ بسیار مبهم و مناقشه‌برانگیز است. لذا مقالۀ حاضر، نه تنها محدودۀ بحث خود را به دورۀ نقادی کانت و سه نقد اصلی او محدود کرده‌ است و نیز نه تنها به تفکیک نشان داده است که استعمال اصطلاحات Kultur و Bildung نزد کانت در این آثار چگونه و به چه معنا صورت پذیرفته است، بلکه همچنین همواره به مبانی نظری و متافیزیکی این کاربردها نظر داشته است. در یک کلام، مقالۀ حاضر می‌کوشد تا با دسته‌بندیِ موضوعی و تحلیلیِ کاردبردهای مختلف فرهنگ در سه نقد اصلی کانت، معنا و دلالت‌های مفهومی این اصطلاحات را روشن سازد و در نهایت به این پرسش اصلی پاسخ دهد که مفهوم «فرهنگ» در فلسفۀ نقادی کانت به چه معناست؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Meaning of Culture (Kultur and Bildung) in Kant's Critical Philosophy

نویسنده [English]

  • Mohammad Mehdi Ardebili

Assistant Professor, Institute of Contemporary Culture, Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Kant's conception of 'culture' is largely confined to his later works in the field of history, anthropology, and teleology. But no research has so far exclusively analysis the meaning of culture in Kant's Critical Philosophy, and also the metaphysical and philosophical foundations of this concept. Also, due to the vague and irregular use of the terms Kultur and Bildung (and combining them with concepts such as Zivilisation and Erziehung) in the second half of the eighteenth century, in the intellectual space of Germany, the understanding of the meaning of culture is largely obscure and controversial. Therefore, the present paper not only limits the scope of its discussion to Kant's critical philosophy and its three major books (Critique of Pure Reason, Critique of Practical Reason, and Critique of Judgment, with the consideration of Groundwork of the Metaphysics of Morals), and not only has shown the usage of the Kultur and Bildung in these works, but also has always focused on the theoretical and metaphysical foundations of these applications. In a word, the present paper tries to clarify the meaning and implications of these terms by categorizing the subject matter and the analysis of different practices of Culture (whether in the Bildung or Kultur form) in three of Kant's main books, and ultimately answering this main question that 'What does the term "culture" mean in Kant's critical philosophy'?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kant
  • Critical Philosophy
  • Kultur
  • Bildung
-         کانت، ایمانوئل (1385)، نقد عقل عملی، ترجمه ان‌شاءالله رحمتی، تهران: نورالثقلین.
-         کانت، ایمانوئل (1386)، نقد قوۀ حکم، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، تهران: نی.
-         ­­­­­­­­ کانت، ایمانوئل (1394)، نقد عقل محض، ترجمه بهروز نظری، تهران: ققنوس.
-         ماحوزی، رضا (1389)، «مفهوم فرهنگ از نظر کانت»، فصلنامۀ تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، سال چهارم، شماره نهم.
-         ماحوزی، رضا (1391)، «کانت و نمایش غایت فرهنگ انضباط به مثابه ایدئال زیبایى»، معرفت فلسفی، سال نهم، شماره سوم (پیاپی 35).
-         مصلح، علی‌اصغر (1393)، فلسفۀ فرهنگ، تهران: نشر علمی.
 
-           Eagleton, Terry (2000). The Idea of Culture, Malden & Oxford: Blackwell Publishing.
-           Guyer, Paul (1998). “Introduction”, in: Critique of Pure Reason, translated by: Paul Guyer, edited by: Allen W. Wood, Cambridge & New York: Cambridge Univrsity Press.
-           Kant, Immanuel (1956). Kritik der reinen Vernunft, ed. Raymund Schmidt, Hamburg: Verlag von Felix Meiner.
-           Kant, Immanuel (1966a). Kritik der praktischen Vernunft, ed. Joachim Kopper, Stuttgart: Reclam Verlag.
-           Kant, Immanuel (1966b). Kritik der Urteilskraft, ed. Gerhard Lehmann, Stuttgart: Reclam Verlag.
-           Kant, Immanuel (1989). Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Frankfurt: Klostermann Verlag.
-           Kant, Immanuel (1997). Groundwork of the Metaphysics of Morals, translated by: Mary Gregor, Cambridge & New York: Cambridge Univrsity Press.
-           Kant, Immanuel (2006). Anthropology from pragmatic point of view, translated by: Robert B.Louden, Cambridge & New York: Cambridge University Press.
-           Koselleck, Reinhart (2002). The Practice of Conceptual History, tr. Todd Samuel Presner and others, Stanford: Stanford University Press.
-           Schmidt, H. (1931). Philosophisches Wörterbuch, Hamburg: Felix Meiner.
CAPTCHA Image