نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه شهید چمران اهواز،خوزستان، ایران.

چکیده

یکی از مهم‏ترین فیلسوفان اگزیستانسیالیست نامدار آلمانی در سده بیستم «مارتین هیدگر» است. بنیادی‌ترین پرسش از نگاه هیدگر، پرسش از «هستی» است که متأسفانه هماره به دلیل توجه بیش‌ازحد به هستندگان به‌جای هستی، مورد غفلت قرار گرفته است؛ ولی این پرسش تنها از راه بررسی و شناخت تنها پرسشگر هستی، یعنی «دازاین» انجام‌شدنی است. منظور از دازاین، وجود انضمامی یا «در جهان بودن» است؛ ولی مراد از «جهان» نیز، عالم اشیای فیزیکی یا جهان پیرامون ما نیست، بلکه مراد از آن، دل‏مشغولی‌ها و دل‌بستگی‌های ما است که برخلاف پندار رایج، نه‌تنها تقابلی با انسان ندارند، بلکه ذاتاً آن روی سکۀ وجود آدمی و درنتیجه از وجود وی جداناپذیر هستند.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Heidegger on the Relation of Man and World

نویسنده [English]

  • Abdoallah Niksirat

Assistant Professor, Department of Islamic Philosophy and Wisdom, Shahid Chamran University of Ahvaz, Khuzestan, Iran.

چکیده [English]

Martin Heidegger, the famous German philosopher of the twentieth century, is one of the most important existence philosophers. For Heidegger, the most fundamental question is the question of "existence," which, unfortunately, has always been overlooked due to the much attention to beings instead of existence. But this question can find its answer only by examining and recognizing the only questioner of the existence, Dasein. Dasein means the concrete existence or "being-in-the-world." What is meant by the "world" is not the world of physical objects or the world around us, but it refers to our preoccupations and interests, which, contrary to what commonly believed, not only are not in opposition to man, but constitute inherently the other side of the coin of human existence and consequently, they are inseparable from him. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heidegger
  • World
  • Human Existence / Being
-        احمدی، بابک (1382)، هیدگر و پرسش بنیادین، چاپ دوم، تهران: نشر مرکز.
-        احمدی، بابک (1384)، هیدگر و تاریخ هستی، چاپ سوم، تهران: مرکز.
-        اسدی، محمد‌رضا (1375)، پرسشی در باب تکنولوژی، چاپ اول، تهران: مؤسسه فرهنگی اندیشه.
-        بلکهایم، هـ. ج (1368)، شش متفکر اگزیستانسیالیست، ترجمه محسن حکیمی، چاپ اوّل، تهران: مرکز.
-        بیمل، والتر (1381)، بررسی روشنگرانه اندیشه‌‌‌‌‌‌‌‌های مارتین هیدگر، ترجمه بیژن عبدالکریمی، چاپ اول، تهران: سروش.
-        خاتمی، محمود (1384)، جهان در اندیشه هیدگر، چاپ دوم، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.
-        خرمشاهی، بهاءالدین (1361)، پوزیتویسم منطقی، چاپ اول، تهران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی.
-        دارتیگ، آندره (1373)، پدیدار‌شناسی چیست؟ ترجمه ‌محمود نوالی، چاپ اول، تهران: سمت.
-        فولکیه، پل (1366)، فلسفه عمومی یا مابعدالطبیعه، ترجمه یحیی مهدوی، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
-        کاکلمانس، جوزف جی (1380)، مارتین هیدگر، ترجمه دکتر موسی‌دیباج، چاپ اول، تهران: حکمت.
-        کوکلمانس، یوزف (1382)، هیدگر و هنر، ترجمه محمدجواد ‌صافیان، چاپ اول، آبادان: پرسش.
-        مدد پور، محمد (1374)، تفکری دیگر، چاپ اوّل، تهران: مرکز مطالعات شرقی فرهنگ و هنر (مشرق).
-        مک‌‌‌کواری، جان (1376)، مارتین هیدگر، ترجمه محمدسعید‌‌ حنایی کاشانی، چاپ اول، تهران: گرّوس.
-        نصری، عبدالله (1382)، خدا و انسان در فلسفه یاسپرس، چاپ اول، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
CAPTCHA Image