نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه علم و تکنولوژی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه فلسفه و علم، دانشکده مدیریت، علم و فناوری، دانشگاه امیر کبیر، تهران، ایران.

چکیده

از رویکردهای مربوط به تحلیل نظریه‌های علمی می‌توان به رویکرد‌های پوزِتیویستی و مدل-نظریه‌ای اشاره کرد. این رویکردها هرکدام اشکالاتی دارند و در تحلیل نظریه‌های علمی ناتوان به‌نظر می‌رسند. رویکرد مدل-نظریه‌ای که مطلوب ون فراسن نیز می‌باشد، چندان خوشایند واقع‌گرایان نیست و چرچلند به‌عنوان یک واقع‌گرای علمی، سعی می‌کند تعبیری واقع‌گرایانه برای تحلیل نظریه‌های علمی پیشنهاد کند. وی از دستاوردهای علوم شناختی استفاده کرده و مدل پیوندگرایانه را به‌عنوان جایگزین رویکردهای گزاره‌ای و مدل‌-نظریه‌ای ارائه می‌کند؛ امّا پیشنهاد وی دارای مشکلی اساسی است: ‌به‌صِرف مدل‌کردن ساختار نظریه‌های علمی در قالب مدل‌های پیوندگرایانه، نمی‌توان دربارۀ رابطۀ بین بازنمایی علم در شبکه‌های عصبی و واقعیت جهان خارج ادعایی کرد درحالی‌که چرچلند این رابطه را مفروض گرفته و برای آن استدلالی ارائه نمی‌کند. در این نوشتار برآنیم تا اساس رویکرد چرچلند و پیشینۀ آن را بیان کرده و سپس این نقصیه را برطرف نموده و رویکرد شناختی را به منزلۀ امتدادی برای واقع‌گرایی معرفی کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

"Churchland"'s Realistic Approach in the Propositional Attitude and its Critique

نویسندگان [English]

  • Sayed Mojtaba Hosseini 1
  • Majid Davoodi Bani 2

1 PhD student in Philosophy of Science and Technology, Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Philosophy and Science, Faculty of Management, Science and Technology, Amir Kabir University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Among the approaches about the nature of scientific theory, we could refer to positivism and model-theory approaches. These approaches are fraught with difficulties so they couldn’t resolve the problem of scientific theories. The model-theory approach which is the Van Fraassen’s concern, is not acceptable, and . In contrast to these views, Churchland --as a scientific realist-- suggests a sense of realism to resolve the scientific theories’ problem. He uses the achievements of cognitive science and proposes a connectionist model as an alternative to propositional and model-theory approaches, but his suggestion is faced with serious problem: Only by the connectionist models of scientific theory we couldn’t give any representation between these models and the world whereas Churchland takes it for granted, and doesn’t give any reasoning. Here we are going to explain the Churchland’s approach and its backgrounds then we will try to treat its difficulties and introduce cognitive approach as an extension of realism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Propositional Attitude
  • Connectionism
  • Philosophy of Science
  • Philosophy of Mind
  • Cognitive Science
 
Churchland, P, & C. A. Hooker (1985). Images of Science: Scientific Realism versus Constructive EmpiricismFoundations of Science Series, Chicago: University of Chicago Press.
Churchland, P. M. (1986). Scientific Realism and the Plasticity of Mind, Cambridge: Cambridge University Press.
Churchland, P. M. (1988). “Perceptual Plasticity and Theoretical Neutrality: A Reply to Jerry Fodor”, Philosophy of Science, Vol. 55, No. 2, pp. 167-187.
Duncan, N. W.; D. J. Hayes; C. Wiebking; B. Tiret; K. Pietruska; D. Q. Chen; … & G. Northoff (2015). “Negative childhood experiences alter a prefrontal-insular-motor cortical network in healthy adults: A preliminary multimodal rsfMRI-fMRI-MRS-dMRI study”, Human Brain Mapping, Vol. 36, No. 11, pp. 4622–4637.
French, S. (2015), (Structural) realism and its representational vehicles. Synthese, (2014).
Keeley, B. L. (2006). Paul Churchland, Camb
CAPTCHA Image