نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفة غرب دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

سطرهای آغازین دربارة عبارت ارسطو یکی از تأثیرگذارترین متون در تاریخ معناشناسی است و مقدمه‌ای مهم برای فهم و تقریر برخی از دیدگاه‌های ارسطوست. بر اساس تفسیر کلاسیک، ارسطو به طور عام بیان می‌کند که نوشته‌ها نشانگرِ آواها (الفاظ) است و آواها در وهلة نخست نشانگرِ انفعال‌های نفس و انفعال‌های نفس شبیه اشیاء و در نتیجه آواها با واسطه نشانگرِ اشیاء است. در دوران معاصر، نورمان کرتزمن این تفسیر را به چالش کشید و تفسیر جایگزینی را مطرح کرد که سرآغازی برای باز تفسیر این فصل شد. این مقاله بر بخش اول از این فصل متمرکز می‌شود، برخی از تفسیر‌های کلاسیک و معاصر از آن را تقریر می‌کند و پس از بررسی برخی از واژگان کلیدی، تفسیر مختار را ارائه می‌دهد که بر اساس آن هدف اصلی ارسطو تفکیک بین سه حوزة لفظ، اندیشه و واقعیت و توجه به احکام مشترک و به ویژه اختصاصی آن‌هاست که در حل برخی دشواری‌ها سودمند است.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Three Realms: A Study of the First Chapter of Aristotle's "On Interpretation"

نویسندگان [English]

 • Seyed Ammar Kalantar 1
 • Mahdii Ghavam Safar 2

1 Ph.D. student of Western Philosophy, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Associate Professor of philosophy, University of Tehran, Tehran , ran.

چکیده [English]

The first lines of Aristotle's On interpretation are one of the most influential texts in the history of semantics and an important introduction to understanding and elaboration of some of Aristotle's views. According to the classical interpretation, Aristotle generally states that one’s writings represent spoken sounds and spoken sounds are in the first place representation of reactions of the soul and reactions of the soul are similar to things and spoken sounds are, as a result, mediated representation of things. In contemporary period, Norman Kretzmann challenged this interpretation and suggested an alternative one which became a starting point for reinterpreting this chapter. This article focuses on the first part of this chapter, gives an account of some classical and contemporary interpretations, and after studying some keywords, it offers an interpretation which holds that Aristotle's main purpose was to recognize three realms of spoken sound, thought, and reality and to address common and specific rules which are helpful in solving some problems.
-height:110%;font-family:Nazanin; mso-fareast-font-family:SimSun;mso-fareast-language:ZH-CN'>
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aristotle
 • on Interpretation
 • Spoken Sound
 • Thought Reality
 1. منابع

  الف- فارسی

  1. ارسطو؛ منطق ارسطو (اُرگنون)، ترجمه شمس­الدین ادیب سلطانی، تهران، مؤسسه انتشارات نگاه، چاپ اول، 1378.
  2. کلانتر، سید عمار؛ ضرورت و واقعیت از دیدگاه ارسطو، تهران، دانشگاه تهران، پایان‌نامة‌ کارشناسی ارشد، 1388.
  3. ابن سینا، حسین بن عبدالله؛ الشفاء (المنطق)، سعید زاید و دیگران، جلد اول، قم، مکتبة آیة الله المرعشی، 1404 ه.ق.
  4. ارسطو؛ منطق ارسطو، تحقیق: عبد­الرحمن بدوی، بیروت و کویت، دار القلم و وکالة المطبوعات، چاپ اول، 1980 م.
  5. فارابی، ابو نصر؛ شرح الفارابی لکتاب ارسطوطالیس فی العبارة، تحقیق: ولهلم کوتش الیسوعی و ستانلی مارو الیسوعی، بیروت، المطبعة الکاثولیکیة، 1960 م.
   1. Ackrill, J. L; 1963, Categories and De Interpretatione, Clarendon Press.
   2. Ammonius; 1996, Ammonius: On Aristotle "on Interpretation 1-8, Translated by David L. Blank, Duckworth.
   3. Aquinas, Thomas; 1962, Aristotle: On Interpretation, Translated by Jean T. Oesterle, Marquette University Press.
   4. Aristotle; 1984, The Complete Works of Aristotle: The Revised Oxford Translation, Edited by Jonathan Barnes, Vol. 2, Princeton University Press.
   5. Bekker, Immanuel; 1831, Aristoteles Graece, Reimer.
   6. Boethius; 2010, On Aristotle on Interpretation 1-3, Translated by Andrew Smith, Duckworth Publishers.
   7. Bonitz, Hermann; 1870, Index Aristotelicus, Typis et impensis G. Reimeri.
   8. Corcoran, John; 1974, Ancient Logic and Its Modern Interpretations: Proceedings of the Buffalo Symposium on Modernist Interpretations of Ancient Logic, 21 and 22 April, 1972, Reidel.
   9. Hamlyn, D. W; 1989, De Anima: Books II and III with Passages, From. Clarendon Press.
   10. Łukasiewicz, Jan; 1957, Aristotle’s Syllogistic from the Standpoint of Modern Formal Logic, Second Edition, Oxford, Clarendon Press.
   11. Liddell, Henry George and Robert Scott; 1940, A Greek-English Lexicon, revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones with the assistance of. Roderick McKenzie, Clarendon Press.
   12. Magee, John C; 1997, Boethius on Signification and Mind, Leiden & New York, Brill Academic Pub.
   13. Minio-Paluello, L; 1949, Categoriae et Liber de Interpretatione, Oxonii, Oxford University Press.
   14. Plato; 1961, The Collected Dialogues of Plato: Including the Letters, Edited by Edith Hamilton and Huntington Cairns, Princeton, Princeton University Press.
   15. Polansky, Ronald and Mark Kuczewski; 1990, "Speech and Thought, Symbol and Likeness: Aristotle’s De Interpretatione 16a3-9", Apeiron 23, No. 1.
   16. Hicks, R. D; 1907, Aristotle De Anima, Cambridge, Cambridge University Press.
   17. Simpson, Peter; 1997, The Politics of Aristotle, University of North Carolina Press.
   18. Walz, Matthew D; 2006, "The Opening of ‘On Interpretation’: Toward a More Literal Reading", Phronesis 51, No. 3.
   19. Wheeler, Mark Richard; 1999, "Semantics in Aristotle’s Organon", Journal of the History of Philosophy 37, No. 2.
   20. Whitaker, C. W. A; 2002, Aristotle’s De Interpretatione: Contradiction and Dialectic, Oxford, Clarendon Press.

  ب- عربی

  ج- لاتین

   

   

CAPTCHA Image