نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوى دکترى دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان

چکیده

 
کى یرکگور [Sorn] Kierkegaardفیلسوف و متفکر مشهور دانمارک و پدر اگزیستانسیالیسم (1855-1813) معتقد است، نمى‏توان به کمک دلایل عقلانى، مسائل ایمانى را اثبات نمود، از این رو عقل نمى‏تواند معبرى براى ایمان باشد و مؤمن باید به کمک عزم به وادى ایمان بجهد.
ایمان باز بسته تصمیم است، و با اندیشه و عقل بى ارتباط، از این رو نه له دین و نه علیه آن نمى‏توان دلیلى عقلى اقامه کرد. آیا با تأکیدات کى‏یرکگور، بر نقش عزم و تصمیم در ایمان، ما مجاز هستیم او را یک اراده‏گرا بنامیم؟ اصولاً اراده گرایى چیست؟ و طرفداران و مخالفان آن چه مى‏گویند؟
این مقاله عهده‏دار بحث از این موضوع است و نظرات و دلایل برخى از معروفترین موافقان و مخالفان اراده گرایى و دیدگاه آنان، در مورد اراده گرایى کى یرکگور را مورد بحث قرار مى‏دهد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

KIERKEGAARD AND VOLUNTARISM

نویسنده [English]

  • Gholam hosein Tavkoli

PhD student, Faculty of Literature, University of Isfahan

چکیده [English]

Sören Kierkegaard, (1813-1855), a Danish philosopher and theologian generally believed to be the father existentialism, holds that questions of faith cannot be rationally demonstrated, so reason cannot be a means for attaining faith and a man of faith has to make a faith leap.
Faith is dependent upon volition and is dissociated with reason. Thus no one can argue for or against it. Does Kierkegaard' s emphasis on the role of volition allow us to call him a voluntarist? What is voluntarism in essence? What can be said for or against it? The present article seeks to discuss the subject in question and the views and arguments given by its well-know proponents and opponents

کلیدواژه‌ها [English]

  • VOLITION
  • FAITH LEAP
  • ABYSS
  • RATIONALITY
  • VOLUNTARISM
  • ETHICS OF FAITH

منابع

الف ـ فارسى

1 ـ جان هیگ، فلسفه دین، ترجمه: بهرام راد، انتشارات بین المللى الهدى، چ اول، تهران 1372
2 ـ ژان پل سارتر، اگزیستالیسم و اصالت بشر، ترجمه: مصطفى رحیمى، انتشارات نیلوفر، چ نهم، تهران 1376.
3 ـ راسل، تاریخ فلسفه غرب، ترجمه: نجف دریابندى، نشر پرواز، چ ششم، تهران 1373.
4 ـ ویلیام بارث، اگزیستانسیالیسم چیست؟، ترجمه منصور مشکین پور، چ دوم، انتشارات آگاه، تهران 1362.

ب - انگلیسى

5- Essays on faith and Morals (New York: world publishing company, 1962).
6- Soren, Kierkegaard, training in chrisitanity, waalter lowrie, trans. (London and NewYork: Oxfford university press 1941).
7- Soren, Kierkegaard, philosophical fragments, Ed and Tarn by: howard V hong and Edna H.Hong (prinston University press, Edition, 1987)
ـ کى یرکگور مى‏نویسد: عجیب این است با این که دکارت تقدم اراده بر خواست را مى‏پذیرد، امانهایتا اندیشه و نه اختیار را به عنوان امر مطلق برمى‏گزیند.
8- Louis Pojman, Religious belief and will. (London and New York: Routledge and Kegen Paul, 1986)
9- William James "The will to believe" in philosophyof religion, (Oxfford university press, 1996).
10 - Alsteir Hannay, Kierkegaard (Routledge and kegan paul london, Melbourne and Henley, 1982).
11- "Ethics of beleif", philosophy of religion.
12- Christian Jewwll, wiiled faith and belief, www. lib. Uwaterloo.ca\
13- Ewans, stephen, "Dose kierkegard think beliefs can be directly willed?" (International Journal for philossophy of Religion, n. 21, 1987)
14- Philosophy of religion.
15- Science of Knowledge with the fairst and second introduction, peter heath and johnlachs, trans Cnew York: Meloedith corporation. 1970) 14-16 from: merold westphal.
16- Christian Jewell, Willed Faith and Belife.
17- By: christopher scott wyatt, sorn Kierkegard.
18- Fragments. P. 83.
19- Soren Kierkegaard conclouding unscientific postcript to philosophical Fragments, ed and tran by: Howard V.hong and Edna H.hong (Prinston University Press, 1992).
CAPTCHA Image