نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه زبانشناسى دانشگاه علامه طباطبائى.

چکیده

نوشته حاضر به معرفى پدیده «از پیش‏انگارى» و طبقه بندى گونه‏هاى آن اختصاص یافته است. این ویژگى زبانى همواره توجه زبان شناسان را به خود معطوف داشته، ولى صرفا در محدوده پژوهشهاى زبان شناسان باقى نمانده و با بسط منطق محمولات مرتبه اول و معرفى منطق محمولات مرتبه دوم از سوى منطقدانان، به یکى از مسائلى مبدل شده که علاوه بر زبان شناسان، منطقدانان را نیز مشغول خود ساخته است. در این مختصر کوشش خواهد شد، پس از معرفى «از پیش‏انگارى» به بحث و بررسى این پدیده از دو منظر زبان شناختى و منطقى پرداخته شود و ماهیت آن مورد بازبینى قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

PRESUPPOSITION" FROM TWO VANTAGE-POINTS

نویسنده [English]

  • Kurosh Safavi

Associate Professor, Department of Linguistics, Allameh Tabatabai University.

چکیده [English]

The present paper is devoted to the phenomenon of "presupposition" and its variants. This Phenomenon has alluded generations of linguists. In the same vein, it has drawn the attention of logicians in view of their interest in the expansion of the first-rank predicate logic and the development of the second-rank predicate logic.
This paper is purported to address the concept of presupposition and to analyze its nature from both logical and linguistic vantage-points.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PRESUPPOSITION
  • PREDICATE LOGIC
  • PROPOSITIONAL LOGIC
  • SEMANTIC ENTAILMENT

 

1. Allwood; J. etal. 1977. logic in linguistics. Cambridge: Camb. Univ. Press.
2. Austin; J.L. 1962. How to Do things with words. Oxford: Oxford Univ. Press.
3. Cooper; D. 1974. Presupposition. The Hague: Mouton.
4. Fauconnier; G. 1985. Mental Spaces. Cambridge, MA: MIT Press.
5. ______. 1994. Mental Spaces: Aspects of Meaning Construction in Natural Language. Cambridge: Camb. Univ. Press.
6. Frege; G. 1952.» uber sinn und bedeutung«. In P. Geach and M. Black (trs. and eds.) translations from the philosophical writings of Gottlob Frege.Oxford: Blackwell.
7. Lakoff; G. 1971.» Presupposition and relative grammaticality« IN D.D. steinberg and L.A. Jakobovits (eds.). semantics.
London & N.Y.: Cambridge Univ. Press.
8. ______. 1988. »Cognitive semantics«. In U. Eco, et al (eds.) Meaning and mental representations. Bloomington & Indianapolis: indiana Univ. Press.
9. Langacker; R.W. 1987. Foundations of Cognitive Grammar. Vol. 1. Stanford, CA. Stanford Univ Press.
10. _____. 1990. Concept, Image and symbol; the COgnitive Basis of Grammar. Berlin: Mouton de Gruyter.
11. Leibniz; G.W. 1952. Discourse on Metaphysics. P. lucas and L. Grint (trs.). Manchester: Manchester Univ. Press.
12. Petofi J.S. and Fanck; D. (eds.). 1973. Presuppositions in philosophy and linguistics. Frankfurt: Athenäum.
13. Russel; B. 1905. »On denoting«. Mind. 14.479-493.
14. _____. 1967. the problems of philosophy. London: Oxford paperbacks.
15. Saeed; J.I. 1997. Semantics. Oxford: Blackwell.
16. Strawson; P.F. 1950. »On referring«. Mind. 59. 320-344.
17. _____. 1967. Introduction to Logical Theory. London: Methuen.
CAPTCHA Image