نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اگر بگوییم که اساسی ترین مفهوم در مکتب پدیدارشناسی، مفهوم حیث التفاتی است، سخنی به گزاف نگفته ایم. مبنای معرفت شناسی و شناخت شناسی در این نحله فلسفی، ریشه از مفهومی می گیرد که باید سرگذشت آن را در تاریخ فلسفه کاوش نمود. برنتانو بدون شک اولین کسی است که این مفهوم را دوباره در پدیدارشناسی به عنوان یک اصل شناخت شناسی، مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. بدون ریشه یابی تاریخی این مفهوم، علل توجه برنتانو به آن نیز به روشنی تبیین نخواهد شد و نقش اساسی این مفهوم، نزد هوسرل هم دقیقا روشن نخواهد شد. البته کارکردهای متفاوت مفهوم حیث التفاتی و پیامدهای این مفهوم در دستگاه فکری هوسرل، یکی از شاخصه های توجه فیلسوفان، به مکتب پدیدارشناسی شده است. در این مقال ضمن بیان تاریخچه ای از این مفهوم، به بررسی این موضوع نزد برنتانو می پردازیم.

عنوان مقاله [English]

BRENTANO'S PHENOMENOLOGY, INTENTIONALITY AND INTUITIONALITY

چکیده [English]

It would not be nonsense to suggest that the concept of "intentionality" is the most essential concept in phenomenalism.
In this philosophical trend, epistemology has its roots in a concept which can be traced back in the history of philosophy. Undoubtedly, Brentano is the first philosopher who analaysed and reformulated this concept in phenomenology as an epistemological principle. The reasons why Brentano has taken this principle into consideration will not be clear unless the origin of this concept is determined. Nor will the essential role this concept has for Husserl. It should be noted, of course, that it is the various functions of the concept of "intentionality" and its consequences in Husserl’s system of thought that has attracted the attention of philosophers to phenomenalism. In this article, the writer discusses the concept of "intentionality" as viewed by Brentano and its (historical) course of development.

منابع

1 - بل، دیوید، اندیشه‏هاى هوسرل، ترجمه: فریدون فاطمى چاپ اول، تهران، نشر مرکز 1376.
2- David woodruff smith and Ronald Mcintyre, "Husserl and intentionality" first edition,london reidel publishing campany, 1982.
3- Daniel, C.Dennett "intentionality" oxford Companion to mind london 1987.
4- Dermot, Moran, Intraduetion to phenomenology first edition london Routledge 2000.
5- Edmund Husserl, "Logical investigations", translated by.J.N. finday, by Routledge and keganpaul, First edition. london, 1970.
6- Franz Brentano. "psychology from an empricalstand point" london Routledge and keg an 1973.
7- franz Brentano, "the origin of", our knowledge of right and wrong edited by chiBolm, firstedition routledge and kegan Paul 1969.
8- From the Cambrige Companion to Husserl, First edition, Barry Smith and David Smith, Cambridge press, London, 1995.
9- J.N.MOHNTI, the development of Hussel's thought.
10- Paul Edwards, "Encyclopedia of philosophy", intentionality
11- Robert AUdi, "the cambridge dictionary of philosophy" second edition london, cambridge university press, 1999.
12- Rollo May. "intentionality, the heart of human will".
13- Seppo Sojama. "A historical introduction to pheromenology" first edition' london crom helm. 1987.
14- Smith and Mcintyre, "Husserl and intentionality" first edition, london, Redel Publishing company co 1982.
CAPTCHA Image